Senast ändrad: 2021-01-13
Godkänd: 2021-01-13

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng)

Utbildningens nivå: avancerad

Språk för utbildningen: Engelska

Programmet har en enhetlig struktur som kombinerar 30 ECTS av affärsorienterad karaktär med fokus på innovation och entreprenörskap med 90 ECTS med specifik teknisk inriktning.

De studerande som examineras från programmet antas få en dubbelexamen från KTH och det andra Universitet som studenten valt/accepterats av.

Utbildningen genomförs i samarbete med EIT Urban Mobility i enlighet med

undertecknade avtal. Detta inkluderar obligatorisk geografisk mobilitet. Mobiliteten innebär att studier på år 1 genomförs på ett universitet för att sedan fortsätta på annat lärosäte inom konsortiet. Utöver svensk lagstiftning tas här också hänsyn till utbytesuniversitetets nationella lagstiftning samt EIT Urban Mobility´s regler och processer. Utbildningen innehåller även ett flertal gemensamma aktiviteter ss kickoff, sommarskola och graduation ceremony. Fullständig information finns på EIT Urban Mobility´s hemsida,  https://www.eiturbanmobility.eu/