Utbildningens genomförande

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2011-03-10
Godkänd: 2011-03-11

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Läsår, termin och läsperioder anges i KTHs regelverk. www.kth.se

När så bedöms nödvändigt, kan undervisning schemaläggas utanför tiden för ordinarie läsår anges i KTHs regelverk. www.kth.se

Utbildningens struktur

1)IM (Industriell materialteknik, Industrial Materials). Detta spå är avsett för studenter med materialvetenskaplig, metallurgisk eller kemiteknisk bakgrund. Studenter med Kemiteknisk bakgrund genomgår som en första obligatorisk kurs ”Micro and Nano Structures in Materials” medan metallurger och materialvetare istället följer en obligatorisk kurs i ”Process Engineering”

För de studenter som har följt de tre första åren på Materialdesign-programmet leder Masterutbildningen till en Civilingenjörsexamen i Materialdesign. För  övriga är det en Masterexamen i ”Industriella material”

2) TMSEM: Detta spår har primärt vänt sig till utländska studenter. Det må vara studenter med mycket varierande bakgrund. Detta blir då en utbildning med mindre djup än för IM. Spåret har två specialiseringar med intag på såväl höst som vår. Höstintaget (Materials and Process Design), som liknar IM och NIMP-IM, har dock ett mindre djup och kan följas av studenter utan djupa materialvetenskapliga eller metallurgiska förkunskaper. Vårintaget (materials Processing) lämpar sig väl för exvis studenter med ringa materialvetenskapliga förkunskaper.

3) NIMP-IM: Studenterna kommer att tillbringa den första terminen på KTH. Därefter flyttar de till sitt moderuniversitet. En väsentlig skillnad mellan IM och NIMP-IM är att studenter som följer NIMP-IM tillbringar en termin vid en av de ingående högskolorna/universiteten från Norge, Finland och Sverige. En annan skillnad är att NIMP även kan acceptera studenter med annan bakgrund exvis Maskinteknik.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå under termin fyra, vilket utförs i grupp om två eller individuellt. Examensarbetet kan utföras vid ett industriföretag eller på en institution.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via ”studera.nu”, mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj.

I och med studieanmälan har studenten anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för studenten att:

• terminsregistreras

• kursregistreras

• få resultat inrapporterade

Kursanmälan

Anmälan till kurser inom programmet gör studenten inför varje termin enligt KTHs centrala anvisningar.

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Val av spår

Görs i samband med anmälan till programmet.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk. www.kth.se

Examensarbete

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet på avancerad nivå påbörjas.

Examen

För att avlägga Teknologie masterexamen inom huvudämnet Materialvetenskap (eng. Degree of Master of Science (Two Years)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.    

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se