Senast ändrad: 2016-11-16
Godkänd: 2016-11-16

Utbildningens upplägg

Läsåret
Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning förekomma utanför läsåret.
Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb www.kth.se

Utbildningen är organiserad kring kurser i de teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena av vikt för programmets tekniska och vetenskapliga profil. Undervisningen i och användning av yrkesmässiga färdigheter och förmågor av stor betydelse för en ingenjör, t.ex. kommunikation, etik, entreprenörskap, hållbar utveckling, företags- och samhällsaspekter, är integrerat i programmets kurser.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt, har en progression av kunskaper och färdigheter samt genom att de olika spåren har olika förkunskapskrav, enligt nedan;

1) Industriell materialteknik. Detta spår är endast avsett för studenter med Materialteknisk eller Metallurgisk bakgrund och med goda kunskaper inom metallurgisk teori och principer för framställning av metaller, grundläggande teori för fasomvandlingar och termodynamik för fasdiagram och jämvikter och omvandlingar i metalliska och keramiska material. För studenter på Materialdesignprogrammet leder spåret också till en Civilingenjörsexamen i Materialdesign, för övriga till en Masterexamen i Teknisk materialvetenskap.

2) Materials design. Detta spår är avsett för studenter med annan teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning inom exempelvis Teknisk kemi, Maskinteknik och Teknisk fysik. Det har en inriktning som Industriell materialteknik, men med ett upplägg med introducerande kurser under första terminen som medför att spåret kan följas av studenter utan tidigare djupa materialtekniska eller metallurgiska förkunskaper.

3) Materials processing. Detta spår är avsett för studenter med Metallurgisk eller Maskinteknisk bakgrund och med intresse för bearbetningsprocesser, speciellt plastisk formning och modellering och simulering. Specialiseringen ger även en djupare kunskap om förhållandet mellan plastisk bearbetning och mekaniska egenskaper.

4) Hållbar materialteknik. Detta spår är avsett för studenter med Materialteknisk eller Metallurgisk bakgrund med intresse för innovation och entreprenörskap. Det har en profil mot substitution/ersättning och processteknisk återvinning av metalliska material inom ett cirkulärt kretsloppstänkande av råvaror (cirkulär ekonomi). Spåret kan ge behörighet för ett deltagande i KIC EIT Raw Materials.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och spår/profil i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.
Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna, dessa framgår i respektive kursplan.
Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas om examenskraven uppfylls.
För valfria kurser gäller följande begränsningar:
• Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
• Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
• Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
• Valfri kurs kan väljas fritt men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering
I samband med terminsstarten ska den studerande göra en obligatorisk terminsregistrering via personlig inloggning på www.kth.se
Terminsregistrering krävs för att få läsa nya kurser och för att studieresultat ska rapporteras och av CSN för utbetalning av eventuella studiemedel ska ske.

Anmälan till kurser inom program
Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser läsa. Anmälan till kurs görs via www.antagning.se alternativt www.universityadmissions.se
• 1 - 15 maj inför höstterminen
• 1 - 15 november inför vårterminen
Om den studerande inte gör sin anmälan via www.antagning.se alternativt www.universityadsmissions.se beaktas ansökan endast i mån av plats.
Studenten får information om hur anmälan görs från utbildningskansliet.
Kursregistrering
Den studerande ska vid kursstart registrera sig på alla kurser. Kursregistrering ska göras individuellt antingen via personlig inloggning på www.kth.se eller enligt instruktioner från kursgivande skola.
Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta enligt instruktioner från kursgivande skola.
Registrering på kurs förutsätter att den studerande antagits till kursen.

Villkor för uppflyttning för studier i årskurs 2 Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 enligt utbildningsplanens kurslista, skall vara avklarade t o m omtentamensperioden i augusti.
Individuell studieplan
Den student som inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.
Individuell studieplan kan innebära att studenten ej kan garanteras heltidsstudier.

Se KTHs regelverk: www.kth.se

Tillgodoräknanden

Den studerande har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/annat universitet inom eller utom landet.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se

Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.
Ansökan görs via blankett som lämnas till utbildningskansliet.

Utlandsstudier

Det är möjligt att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands. För vissa utbyten kan ansökan om stipendier göras, t ex Erasmus, etc.
Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 december för näst kommande läsår.

Examensarbete

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng som vanligen genomförs på vårterminen i årskurs 2.

För att få påbörja examensarbetet krävs att huvuddelen av studierna på masterprogrammet är avklarade dvs;

·         att 60 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng med fördjupning på avancerad nivå inom masterprogrammet är avklarade.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för masterexamen 120 högskolepoäng finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Examen

Ansökan om examen
Den studerande måste ansöka om examen. Ansökan ska göras genom personlig inloggning på KTHs webb där "Examensansökan" finns under rubriken Program.
Villkor för masterexamen 120 högskolepoäng
Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och med godkänt betyg i samtliga kurser som igår i den studerandes studieplan om 120 högskolepoäng, varav
• minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.
Benämning på generell examen på avancerad nivå
Degree of Master of Science (120 credits) Teknologie masterexamen

Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning www.kth.se