Senast ändrad: 2016-11-16
Godkänd: 2016-11-16

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen finns även specifika mål för detta program. Den som utexamineras från programmet ska …

Kunskap och förståelse

 • Ha bred kunskap om såväl material som processer för att kunna utveckla och tillverka nya material och produkter.
 • Ha sådan kunskap att han/hon kommer att kunna arbeta inom materialrelaterad industri inom forskning/utveckling såväl som i produktion och framställning. 
 • Ha god insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt industriella utvecklingstrender.

Färdigheter och förmågor

 • Besitta god förmåga att utnyttja moderna modellerings- och simuleringsmetoder samt deras applikationer
 • Besitta sådana färdigheter i presentation, kommunikation och lagarbete att goda förutsättningar för ett effektivt arbete uppnås, såväl individuellt som i samverkan i grupper med olika sammansättning av individer
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad teknisk verksamhet
 • Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt planera och med adekvata metoder och verktyg skapa tekniska lösningar, processer och system som fyller mänskliga och samhälleliga behov och därigenom utifrån en etisk och professionell ståndpunkt bidra till kunskapsutvecklingen i samhället

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa ett professionellt och etiskt ansvarstagande i vetenskapliga, tekniska, ekologiska och samhälleliga verksamheter.
 • Ha förståelse för att ingenjörsmässiga problem, betraktade i ett systemperspektiv, ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade, och ibland innehålla motstridiga villkor
 • Visa insikt om teknikens roll i samhället och människors ansvar for hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter även vid utveckling av nya material och processer
 • Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

KTH:s lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se