Utbildningens genomförande

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-12-11
Godkänd: 2019-12-13

Utbildningens upplägg

Läsåret
Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Utbildningen är organiserad kring kurser i de teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena av vikt för programmets tekniska och vetenskapliga profil. Undervisningen i och användning av yrkesmässiga färdigheter och förmågor av stor betydelse för en ingenjör, t.ex. kommunikation, etik, entreprenörskap, hållbar utveckling, företags- och samhällsaspekter, är integrerat i programmets kurser.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt, har en progression av kunskaper och färdigheter samt genom att de olika spåren har olika förkunskapskrav, enligt nedan;

1) Industriell materialteknik. Detta spår är endast avsett för studenter med Materialteknisk eller Metallurgisk bakgrund och med goda kunskaper inom metallurgisk teori och principer för framställning av metaller, grundläggande teori för fasomvandlingar och termodynamik för fasdiagram och jämvikter och omvandlingar i metalliska och keramiska material. För studenter på Materialdesignprogrammet leder spåret också till en Civilingenjörsexamen i Materialdesign, för övriga till en Masterexamen i Teknisk materialvetenskap.

2) Materials design. Detta spår är avsett för studenter med annan teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning inom exempelvis Teknisk kemi, Maskinteknik och Teknisk fysik. Det har en inriktning som Industriell materialteknik, men med ett upplägg med introducerande kurser under första terminen som medför att spåret kan följas av studenter utan tidigare djupa materialtekniska eller metallurgiska förkunskaper.

3) Hållbar materialteknik. Detta spår är avsett för studenter med Materialteknisk, Metallurgisk eller Maskinteknisk bakgrund med intresse för innovation och entreprenörskap samt hållbart materialutnyttjande. Det har en profil mot substitution/ersättning och processteknisk återvinning av metalliska material inom ett cirkulärt kretsloppstänkande av råvaror (cirkulär ekonomi).

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och spår/profil i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.
Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna, dessa framgår i respektive kursplan.
Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas om examenskraven uppfylls.
För valfria kurser gäller följande begränsningar:
• Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
• Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
• Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
• Valfri kurs kan väljas fritt men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Examensarbete

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng.

För att särskild behörighet till examensarbetskurs om 30 hp på avancerad nivå ska vara uppfylld ska minst 60 hp kurser på avancerad nivå vara slutförda. Kurserna på avancerad nivå ska innefatta kurser i programmet som är relevanta för examensarbetet samt kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Examen

Villkor för teknologie masterexamen, 120 högskolepoäng
Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och med godkänt betyg i samtliga kurser som igår i den studerandes studieplan om 120 högskolepoäng, varav

  • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på generell examen på avancerad nivå
Degree of Master of Science (120 credits), Teknologie masterexamen