Utbildningens mål

Masterprogram, transportsystem (TTSYM), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2008-04-23
Godkänd: 2008-04-23

Kunskap och förståelse

Masterprogrammet i Transportsystem syftar till att ge den studerande en kvalificerad specialistutbildning i analys, planering, utvärdering, utformning och styrning av transportsystem på olika geografiska nivåer med tyngdpunkt på urbana transportsystem och deras samspel med planering och utveckling av städer och regioner.

Färdigheter och förmågor

Den studerande skall få en kvalificerad träning i att lösa komplexa problem och i att ta fram underlag för transportpolitiska beslut.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande skall tillgodogöra sig en systemsyn samt en kritisk förståelse av ämnesområdets analysverktyg och modeller och av dess metodologiska och vetenskapliga frågeställningar.