Till innehåll på sidan

Mål och strategiska inriktningar

KTH har gemensamma mål och strategiska inriktningar, som anges i bland annat Vision 2027 och Utvecklingsplan 2018-2023. Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under universitetsstyrelsen, som är KTH:s högsta beslutande organ.

KTH:s organisation

Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under universitetsstyrelsen, som är KTH:s högsta beslutande organ.

KTH:s organisation (kth.se)

Rektor (kth.se)

Vision

"KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet. Hög kvalitet i utbildning, forskning och samverkan och tydlig identitet skapas av de bästa lärarna, forskarna och studenterna. KTH värnar om teknikens roll i samhället och tar ansvar för dess påverkan. Här skapas innovativa lösningar på globala utmaningar."

Vision 2027 (intra.kth.se)

Utvecklingsplan

Utvecklingsplanen visar på riktningen som universitetsstyrelsen beslutat om för de kommande fem åren.

KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 (intra.kth.se)

Hållbarhet

"Studenter som utexamineras från KTH ska kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Inom utbildningen ska hållbarhetsperspektivet vara integrerat och en tydlig progression på området säkras. Ingenjörer, arkitekter och lärare med tydlig hållbarhetsprofil på sin utbildning ger ett avgörande bidrag till samhällsförändringen."

Miljö, klimat och hållbar utveckling

Program och kurser med hållbarhetsprofil (kth.se)

Miljö och hållbar utveckling (kth.se)

Rapportera miljöavvikelse eller förslag (intra.kth.se)

Jämställdhet

"För att KTH ska nå ännu längre som framstående tekniskt universitet behövs de bästa studenterna och medarbetarna. Mångfalden är en tillgång, och KTH måste uppfattas som öppet och välkomnande för framstående individer, oavsett deras kön, könsuttryck, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexualitet eller ålder. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund."

Jämställdhet, mångfald och lika villkor (kth.se)

Stöd och anmälan vid diskriminering

Aktiva åtgärder mot diskriminering (intra.kth.se)

Diskrimeringsombudsmannen (do.se)

Jämställd utbildning (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Internationalisering

"KTH:s verksamhet ska i sin helhet präglas av internationell integration. KTH är ett internationellt lärosäte, vars utbildning och forskning ska vara av högsta klass, inte minst för att attrahera internationella studenter, lärare och forskare. Rekrytering av studenter och fakultetsanställda ska göras både nationellt och internationellt."

Internationalisering (kth.se)

Digitalisering

"Med digitaliseringens hjälp kan utbildningen göras mer nyskapande, tillgänglig och resurseffektiv. Satsningen på e-lärande i vid mening ska fortsätta och ge konkreta resultat i form av förändringar i pedagogik, uppläggning och genomförande av utbildning, liksom i den fysiska utformningen av lokaler. Digitalisering innebär större möjligheter till breddat deltagande för olika studentgrupper och bidrar därmed till större mångfald."