Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s organisation

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) är ett universitet och en statlig myndighet, där de två uppdragen utbildning och forskning är organiserad i fem skolor. Skolorna leds av skolchefer som är underställda rektor. Som stöd till bedrivande av utbildning och forskning finns ett verksamhetsstöd organiserat i linje under universitetsdirektören. Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under universitetsstyrelsen, som är KTH:s högsta beslutande organ.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ och styr KTH:s verksamhet: utbildning och forskning. 

Universitetsstyrelsen

Internrevisionen

Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionens administrativa hemvist är Verksamhetsstöd på KTH. 

Om internrevision vid KTH  (intranätet)

Rektor

Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under Universitetsstyrelsen

KTH:s rektor och ledning

Rådgivande organ

Ledningsgruppen

KTH:s ledningsgrupp består av rektor, prorektor, skolchefer, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör och ordförande för Tekniska Högskolans Studentkår (THS). Ledningsgruppen hanterar frågor som rör strategisk ledning och styrning av universitetet. Ledningsgruppen är också rådgivande till rektor i frågor som rör planering, uppföljning och utveckling av universitetets verksamhet.

KTH:s ledningsgrupp

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande organ vars sammansättning utgörs av valda ledamöter. Fakultetens dekanus och prodekanus har ansvar för kvalitet i forskning och utbildning. Fakultetsrådet har även i uppgift att vara rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor.

Fakultetsrådet

Beredande organ

Information om Beredande organ finns på intranätet.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd (VS) är ett övergripande stöd för KTH:s verksamhet. Verksamhetsstödet har särskilt till uppgift att medverka till att säkerställa att KTH fullgör sina åligganden enligt författningar, regleringsbrev och andra styrande dokument. Verksamhetsstödet ser även till att detta sker på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt. Verksamhetsstödet organiseras i 18 avdelningar och leds av universitetsdirektören som är underställd rektor.

Verksamhetsstöd (VS)

Skolor

KTH:s verksamhet utgörs av utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom fem skolor. Varje skola är på övergripande nivå organiserad i institutioner. Varje skola leds av en skolchef som är underställd rektor.

Under skolorna finns även gränsöverskridande kompetenscentrum för forskning KTH:s centrumbildningar

KTH:s skolorganisation

Skolorganisationen

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

ABE:s webbsidor

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

EECS webbsidor

Industriell teknik och management (ITM)

ITM:s webbsidor

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

CBH:s webbsidor

Teknikvetenskap (SCI)

SCI:s webbsidor

KTH Holding

KTH Holding AB är ett statligt bolag som förvaltas av KTH. KTH Holding arbetar med att kommersiellt exploatera forskningsresultat och kunskaper uppkomna inom KTH:s verksamhet. Detta sker huvudsakligen genom att investera i bolag och immateriella rättigheter i mycket tidig fas som är sprungna ur KTH. 

Läs mer om bolaget på kthholding.se