Till innehåll på sidan

KTH:s organisation

Kungl. Tekniska högskolan (KTH) är ett universitet och en statlig myndighet, där kärnverksamheten utbildning och forskning är organiserad i fem skolor. Skolorna leds av skolchefer som är underställda rektor, som har verksamhetsstödet till sitt förfogande. Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under universitetsstyrelsen, som är KTH:s högsta beslutande organ.

Organisationskarta KTH:s övergripande organisation.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ och styr KTH:s verksamhet: utbildning och forskning. 

Universitetsstyrelsen

Internrevisionen

Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionens administrativa hemvist är Gemensamt verksamhetsstöd på KTH. Läs mer om internrevision på intranätet.

Internrevision

Rektor

Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under Universitetsstyrelsen. KTH:s ledning utgörs av rektor, prorektor, universitetsdirektören samt vicerektorer (för forskning, utbildning, digitalisering, hållbar utveckling, internationella frågor samt jämställdhet och värdegrund).

KTH:s rektor och ledning

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande organ vars sammansättning utgörs av valda ledamöter. Fakultetens dekanus och prodekanus har ansvar för kvalitet i forskning och utbildning. Fakultetsrådet har även i uppgift att vara rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor.

Fakultetsrådet

Till rektors ledningsorganisation tillhör ett antal rådgivande organ och beredande nämnder. Läs mer om råden och nämnderna på intranätet via länkarna nedan.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd (VS) är ett övergripande stöd för KTH:s verksamhet. Verksamhetsstödet har särskilt till uppgift att medverka till att säkerställa att KTH fullgör sina åligganden enligt författningar, regleringsbrev och andra styrande dokument och att detta sker på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt. Verksamhetsstödet är organiserad i 12 avdelningar och leds av en universitetsdirektör som är underställd rektor.

Verksamhetsstöd (VS)

Skolor

KTH:s verksamhet utgörs av utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom fem skolor. Varje skola är på övergripande nivå organiserad i institutioner. Varje skola leds av en skolchef som är underställd rektor.

Skolorganisationen

Under skolorna finns även gränsöverskridande kompetenscentrum för forskning.

KTH:s centrumbildningar

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

ABE:s webbsidor

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

EECS webbsidor

Industriell teknik och management (ITM)

ITM:s webbsidor

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

CBH:s webbsidor

Teknikvetenskap (SCI)

SCI:s webbsidor