Ledning och organisation

Översikt över KTH:s organisation

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är det övergripande organ som styr verksamheten på KTH.

Rektor, prorektor, fakultetens dekanus och vicerektorer

Rektor är myndighetschef och har under universitetsstyrelsen det övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. Rektor förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av KTH:s universitetsstyrelse. Prorektor utses av KTH:s universitetsstyrelse och är rektors ställföreträdare. Vicerektorer utses av rektor för speciella uppdrag.

Rektor – Sigbritt Karlsson, ordförande i rektorsgruppen och i rektors strategiska råd.
Prorektor – Mikael Östling, rektors ställföreträdare, har också ett särskilt ansvar för strategisk samverkan och
forskningens infrastruktur.
Fakultetens dekanus  – Katja Grillner, akademisk ledare för KTH, ordförande i fakultetsrådet och alla dess utskott utom utbildningsutskottet.
Fakultetens prodekanus Per Berglund, har särskilt ansvar för utbildningsfrågor, ordförande för utbildningsutskottet samt vice ordförande i fakultetsrådet.
Förvaltningschef – Anders Lundgren, är ytterst ansvarig för universitetets administration.
Vicerektor Göran Finnveden, har särskilt ansvar för hållbar utveckling.
Vicerektor Annika Stensson Trigell, har särskilt ansvar för forskning.
Vicerektor Anna Wahl, har särskilt ansvar för jämställdhet och värdegrund.
Vicerektor Stefan Östlund, har särskilt ansvar för globala relationer.

Rektors ledningsråd

Rektors ledningsråd består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, vicerektor för forskning, vicerektorer, förvaltningschefen samt THS ordförande. Rektorsgruppen leds av rektor och tar upp strategiska utbildnings-, forsknings-, samverkans- och kvalitetsfrågor samt andra frågor av övergripande karaktär. Möten i rektorsgruppen hålls varannan vecka.

Rektors strategiska råd

Rektors strategiska råd består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och prodekanus, förvaltningschefen, samtliga skolchefer, samt två studeranderepresentanter. Vicerektorer adjungeras vid behov. Rektors strategiska råd leds av rektor och behandlar skolövergripande frågor och är ett organ för diskussion och information. Möten i rektors strategiska råd hålls varannan vecka.

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet företräder hela fakulteten och är ett rådgivande organ till rektor. Rådet leds av fakultetens dekanus och har övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbildning, forskning och samhällssamverkan.

Fakultetsrådet har följande sammansättning: Sju lärare som innehar läraranställning vid KTH och som har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, dvs har avlagt doktorsexamen eller motsvarande, varav en är ordförande. Tre externa ledamöter som inte är anställda inom KTH. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Tre representanter för arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsrådets sammanträden.

Skolorganisationen

KTH:s verksamhet är organiserad i skolor. Under dessa sorterar KTH:s institutioner, centrumbildningar och grundutbildningsprogram. Utbildning och forskning bedrivs inom ramen för KTH:s skolor. Vid KTH:s centrumbildningar bedrivs verksamhet framför allt inom nya forskningsområden, ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. KTH:s centra har alltid en organisatorisk samhörighet med en skola vid KTH.

Skolornas webbplatser

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen handhar administration och service för hela universitetet.

 

Till sidans topp