Till innehåll på sidan

Organisation och ledning

Kungl. Tekniska högskolan (KTH) är både ett universitet och en statlig myndighet, där kärnverksamheten utbildning och forskning är organiserad i fem skolor. Skolorna leds av skolchefer som är underställda rektor, som har gemensamt verksamhetsstöd till sitt förfogande. Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under Universitetsstyrelsen, som är KTH:s högsta beslutande organ.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen  är KTH:s högsta beslutande organ och styr KTH:s verksamhet: utbildning och forskning.

Internrevisionen

Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare.

Rektor och ledning

Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under Universitetsstyrelsen. KTH:s ledning  utgörs av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, prodekanus, universitetsdirektören och vicerektorer för digitalisering, forskning, hållbar utveckling, internationella frågor, jämställdhet och värdegrund samt utbildning.

Till rektors ledningsorganisation tillhör ett antal råd och beredande nämnder.

Fakultetsrådet

Utöver att vara rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor är Fakultetsrådet   ett universitetsövergripande självständigt organ vars sammansättning utgörs av valda ledamöter. Fakultetens dekanus och prodekanus har ansvar för kvalitet i forskning och utbildning.

Rektors kansli

Rektor och prorektor tillhör rektors kansli . Kansliet bemannas därutöver i den utsträckning som rektor beslutar.

Gemensamt verksamhetsstöd

Gemensamt verksamhetsstöd  är ett övergripande stöd för KTH:s verksamhet och organiseras under rektor. Verksamhetsstödet har särskilt till uppgift att medverka till att säkerställa att KTH fullgör sina åligganden enligt författningar, regleringsbrev och andra styrande dokument och att detta sker på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt. Verksamhetsstödet leds av en universitetsdirektör som är underställd rektor och är organiserad i 12 avdelningar.

Skolor

KTH:s verksamhet utgörs av utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom fem skolor . Varje skola är på övergripande nivå organiserad i institutioner och i ett verksamhetsstöd. Varje skola leds av en skolchef som är underställd rektor. Under skolorna finns även gränsöverskridande kompetenscentra för forskning .

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

ABE:s webbsidor

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

EECS webbsidor

Industriell teknik och management (ITM)

ITM:s webbsidor

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

CBH:s webbsidor

Teknikvetenskap (SCI)

SCI:s webbsidor

Innehållsansvarig:Ledningskansliet
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-10-26