Till innehåll på sidan

KTH:s verksamhetsstöd (VS)

Verksamhetsstöd (VS) bidrar till KTH:s konkurrenskraft genom kvalitet i verksamhetsstödet och att frigöra resurser för utbildning och forskning. Därtill ska verksamhetsstödet säkerställa att KTH lever upp till sin roll som myndighet. VS är organiserat i linje under universitetsdirektören.

Gemensam postadress (om inget annat anges): Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08 790 60 00

Chef för verksamhetsstödet

Universitetsdirektören är chef för verksamhetsstödet (VS) och ansvarar inför rektor för verksamhetsstödets organisering, löpande verksamhet och utveckling. Organiseringen och arbetsuppgifter inom VS avdelningar framgår av Arbets- och delegationsordning för verksamhetsstödet vid KTH.

E-post: universitetsdirektor@kth.se
Universitetsdirektör:  Kerstin Jacobsson

Avdelningar

Verksamhetsstödet (VS) vid KTH är indelat i 18 avdelningar. Varje avdelning leds av en avdelningschef. Avdelningscheferna för verksamhetsstöd till KTH:s skolor är tillika administrativa chefer. Beroende på storleken på avdelningen kan en avdelning delas in i (1) grupper eller (2) enheter och grupper.

De fem VS-avdelningarna med riktat stöd till KTH:s skolor har till skillnad från sakavdelningarna de specifika uppgifterna att:

 • tillhandahålla ett tillgängligt verksamhetsstöd och ledningsstöd inom skolans alla organisatoriska nivåer
 • stödja beredningen av ärenden inför beslut inom skolan
 • bereda skolans arbets- och delegationsordnin
 • bereda och samordna skolans verksamhetsplan och budget inom VS.
Organisationskarta för verksamhetsstödet. Universitetsdirektören leder 17 avdelningar.

Information och kontaktuppgifter till verksamhetsstödets avdelningar

VS ABE – Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Avdelningen för verksamhetsstöd på ABE-skolan består av enheterna ekonomi, HR, utbildningsadministration, infrastruktur, kommunikation, projektstöd och ledningsstöd. Verksamheten omfattas av ett 70-tal medarbetare som alla arbetar på KTH Campus.

Besöksadress:

 • Skolchef och verksamhetsstöd, KTH Campus: Teknikringen 74D

E-post: info@abe.kth.se
Administrativ chef: Johanna Stellan
Medarbetare på avdelningen för verksamhetsstöd ABE

VS CBH – Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Avdelningen för verksamhetsstöd på CBH-skolan finns på fyra olika campus och är indelat i åtta enheter: Ledningskansli, Service och lärarstöd, Ekonomi, HR, Infrastruktur, IT, Kommunikation och Utbildningskansli.

Besöksadresser:

 • Skolchef och administrativ ledning, KTH Campus: Teknikringen 30
 • KTH Campus: Teknikringen 42
 • Albanova, KTH Campus: Roslagstullsbacken 21
 • KTH Flemingsberg: Hälsovägen 11c, Huddinge
 • Science for Life Laboratory, KTH Solna: Tomtebodavägen 23a, Solna
 • Swedish Aerospace Physiology Centre, KTH Solna: Berzelius väg 13, Solna

E-post: service@cbh.kth.se
Administrativ chef:  Marie Larsson
Medarbetare på avdelningen för verksamhetsstöd CBH

VS EECS – Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Avdelningen för verksamhetsstöd på EECS-skolan leds av den administrativa chefen som till sitt stöd har Verksamhetsstödets ledningsgrupp och Skolkansliet. Verksamhetsstödet består av enheterna Ekonomi, HR, Infrastruktur och service, Kommunikation och Utbildningskansli. 

Besöksadresser:

 • Skolchef och administrativ ledning, KTH Campus: Lindstedtsvägen 3, plan 4
 • Servicecenter Borggården, KTH Campus: Lindstedtsvägen 3, plan 4
 • Servicecenter Q, KTH Campus: Malvinas väg 10, plan 3
 • Servicecenter Electrum, KTH Kista: Kistagången 16, 164 40 Kista

E-post:   service@eecs.kth.se
Administrativ chef: Joakim Palestro
Medarbetare på avdelningen för EECS verksamhetsstöd

VS ITM – Skolan för industriell teknik och management

Avdelningen för verksamhetsstöd på ITM-skolan omfattar utbildningsstöd, HR, ekonomi, servicecenter, dokumentsamordnare och kommunikation. Verksamheten omfattas av ett 90-tal medarbetare där merparten arbetar på KTH Campus. På campus Södertälje finns medarbetare inom service och utbildningsstöd.

Besöksadresser:

 • KTH Campus: Lindstedtsvägen 30
 • KTH Södertälje: Kvarnbergagatan 12, 151 81 Södertälje

E-post: service@itm.kth.se
Adminstrativ chef: Christina Carlsson
​​​​​​​Medarbetare på avdelningen för ITM:s verksamhetsstöd

VS SCI – Skolan för teknikvetenskap

Avdelningen för verksamhetsstöd på SCI-skolan omfattas av ett 70-tal medarbetare och består av fem admingrupper och en servicegrupp: Skolkansli, Utbildningskansli och tre admingrupper vid institutionerna Fysik/Tillämpad fysik, Matematik och Tekniks mekanik samt servicegruppen AlbaNova Service som sköter fastighet, godsmottagning m.m. för alla verksamma skolor (inkl. SU) vid Albanova. Varje grupp leds av en gruppchef som rapporterar till den administrativa chefen.

Besöksadresser:

 • Skolkansli, KTH Campus: Teknikringen 8, plan 5
 • Utbildningskansliet, KTH Campus: Teknikringen 8, entréplan
 • TekMek-admin, KTH Campus: Teknikringen 8, plan 1
 • Matteadmin, KTH Campus: Lindstedtsvägen 25
 • Fysik-admin, KTH Campus: Roslagstullsbacken 21, 106 91 Stockholm
 • Albanova Servicegrupp, KTH Campus: Roslagstullsbacken 21, 106 91 Stockholm

E-post: info@sci.kth.se
Administrativ chef: Helene Rune
Medarbetare på avdelningen för SCI:s verksamhetsstöd

Kommunikationsavdelningen (COM)

Kommunikationsavdelningen utvecklar och ger stöd inom press, webb, forskningskommunikation, nationell utbildningskommunikation, varumärkesfrågor, evenemang och alumnrelationer. 

Besöksadress:

 • KTH Campus: Brinellvägen 8, plan 7

E-post: press@kth.se
Avdelningschef: Åsa Ankarcrona
Medarbetare på Kommunikationsavdelningen

Avdelningen för utbildningsstöd (EDO)

Avdelningen för utbildningsstöd består av tre avdelningar: Internationella relationer, Utbildningsadministration och Studentservice.

Besöksadresser:

 • Internationella relationer, KTH Campus: Brinellvägen 8, plan 8
 • Utbildningsadministration, KTH Campus: Brinellvägen 8, plan 10
 • Studentservice, KTH Campus: Drottning Kristinas väg 4

E-post: info@kth.se
Avdelningschef: Katarina Jonsson Berglund
​​​​​​​Medarbetare på Utbildningsstöd

Ekonomiavdelningen (FO)

Ekonomiavdelningen ansvarar för KTH:s och det Verksamhetsstödets (VS) budgetering, redovisning, uppföljning, ekonomistyrning, betalningsflöden, upphandling och inköp samt koordinering av intern styrning och kontroll.

Besöksadress:

 • KTH Campus: Brinellvägen 8, plan 9 och Drottning Kristinas väg 6, plan 3

E-post: ekonomi@kth.se  och upphandling@kth.se​​​​​​​
Avdelningschef: Susanne Odung
Medarbetare på Ekonomi

Personalavdelningen (HR)

Personalavdelningen ansvarar för strategisk och operativ samordning av arbetsgivarstrategier, förändringsarbete/organisationsutveckling, förhandlingar och myndighetsutövning inom HR-området. Det dagliga arbetet består bland annat av att ge konsultationer, råd och stöd, att handlägga, att organisera och genomföra kompetensutveckling, och göra bedömningar inom Human Resources sakfrågor.

Besöksadress:

 • KTH Campus: Brinellvägen 8, plan 5 och 6

E-post: annica.froberg@kth.se
Avdelningschef: Annica Fröberg
​​​​​​​Medarbetare på Human Resources

KTH Innovation (INV)

KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik i tidig fas och erbjuder ett kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt stöd inom de områden som krävs för att ta en idé eller forskningsresultat till innovation. KTH Innovations team erbjuder forskare, anställda och studenter på KTH stöd inom affärsutveckling, patent & juridik, finansiering, projektstöd, med mera.

Besöksadress:

 • KTH Campus: Teknikringen 1, KTH Campus

E-post: innovation@kth.se
Avdelningschef: Lisa Ericsson ​​​​​​​
​​​​​​​Medarbetare på KTH Innovation ​​​​​​​

IT-avdelningen (IT)

IT-avdelningen driftar, underhåller och utvecklar KTH:s centrala nätverk, telekommunikation, administrativa system samt gemensamma informationssystem. Därutöver stödjer IT KTH-personalen i datorrelaterade frågor och samordnar KTH:s systemgrupper.

Besöksadress:

 • KTH Campus: Drottning Kristinas väg 4, plan 2 KTH Entré

E-post: it-support@kth.se
Avdelningschef: Hans Wohlfarth
​​​​​​​Medarbetare på IT

KTH Biblioteket (KTHB)

KTH Biblioteket (KTHB) är en central mötesplats och en arena för samarbeten. Verksamheten syftar till att stärka kvalitén i KTH:s utbildning och forskning samt att sprida KTH:s forskningsresultat. KTHB ger studenter och forskare stöd i att utveckla sina digitala och akademiska färdigheter, bidrar till ett öppet publiceringslandskap och främjar öppen vetenskap samt förser KTH med underlag för strategiska beslut.

Besöksadress:

 • KTH Campus: Osquars backe 31

E-post: biblioteket@kth.se
Avdelningschef: Maria Haglund ​​​​​​
Medarbetare på KTH Biblioteket

Ledningskansliet (MO)

Ledningskansliet ger stöd till KTH:s ledning och ansvarar för universitetsövergripande verksamhetsplanering och verksamhetsanalys, uppföljning, utredningar, intern styrning och kontroll, kvalitetssystem för utbildning och forskning, utbildningsfrågor, val, styrdokument, förvaltningsjuridik och administrativt stöd. Avdelningen är kanslistöd till Universitetsstyrelsen, rektors och universitetsdirektörens besluts- och beredningsmöten, Utbildningsnämnden, Grundutbildningsutskottet, Forskarutbildningsutskottet, Fakultetsrådet, Etikutskottet, Disciplinnämnden och KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed.

Besöksadress:

 • KTH Campus: Brinellvägen 8, plan 6

E-post: ledningskansliet@kth.se
Avdelningschef: Fredrik Oldsjö
Medarbetare på Ledningskansliet

OpenLab

Openlab är ett kreativt center för att hitta innovativa lösningar på framtidens samhällsutmaningar. Vi erbjuder kurser för masterstudenter och yrkesverksamma, mötesplatser, digitala idéplattformar, och driver innovationsprojekt. Tillsammans med våra partners skapar Openlab förutsättningar för samhällsinnovation som förbättrar livskvalitén för människorna i Stockholmsregionen.

Besöksadress:

 • KTH Campus: Valhallavägen 79

E-post: ivar.bjorkman@openlab.se
Avdelningschef: Ivar Björkman ​​​​​​​
Medarbetare på OpenLab

Fastighetsavdelningen (PD)

Fastighetsavdelningen (PD, Property Department) är organiserad i sex grupper: KTH Sustainability Office, Fastighet, Säkerhet, PD Kansli, Hantverkstjänster och Lokalvård. PD ansvarar för miljö- och hållbar utveckling på KTH, lokalplanering, campusutveckling, drift och förvaltning av lokaler samt säkerhet.

Besöksadress:

 • KTH Campus: Drottning Kristinas väg 48

E-post: chaal@kth.se
Avdelningschef: Charlotta Andersson Lund
​​​​​​​Medarbetare på Fastighetsavdelningen

Avdelningen för forskningsstöd (RSO)

Avdelningen för forskningsstöd erbjuder stöd till KTH:s forskare, ledning och annan personal på KTH med rådgivning, utveckling och hantering av extern forskningsfinansiering, donationer, stipendier, projektstöd, kontrakt och avtal samt utveckling av strategiska forskningsinitiativ på KTH och i samverkan med externa partners. Forskningsstöd är organiserad i fyra grupper: Affärsjuridik, Development Office, Forskningsfinansiering och Strategiska Initiativ.

Besöksadress:

 • KTH Campus: Teknikringen 1

E-post: researchsupport-rso@kth.se
Avdelningschef: Maria Gustafson
Medarbetare på Forskningsstöd

SciLifeLab administration

Verksamhetskontoret vid SciLifeLab finns på KTH Campus Solna. I detta ingår funktioner som lokalt administrativt stöd, laboratoriesäkerhet, kommunikation, event, externa relationer samt koordinering av centrets infrastruktur och forskningsmiljö. Även IT-stödet på KTH Campus Solna är kopplat till Verksamhetsstöd (VS) på KTH.

Besöksadress:

 • KTH Solna: Tomtebodavägen 23A, 171 65 Solna

E-post: info@scilifelab.se ​​​​​​​
Avdelningschef:  vakant​​​​​​​
Medarbetare SciLifeLab administration ​​​​​​​

Säkerhetsavdelningen (SSD)

Säkerhetsavdelningen är under uppbyggnad.

Besöksadress:

 • KTH Campus: Drottning Kristinas väg 48

E-post: sakerhet@kth.se  ​​​​​​​
Avdelningschef: Christina Boman ​​​​​​​

Internrevision

Internrevisionen har universitetsstyrelsens uppdrag att självständigt granska och bedöma den interna styrningen och kontrollen inom KTH. Internrevision är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen, som är internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionens administrativa hemvist är Verksamhetsstöd.

Besöksadress:

 • KTH Campus: Brinellvägen 8, plan 6

E-post: internrevisionen@kth.se
Chef: Camilla Ifvarsson
Medarbetare på Internrevision