Till innehåll på sidan

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd (VS) är ett övergripande stöd för KTH:s verksamhet och organiseras under rektor. Verksamhetsstödet har särskilt till uppgift att medverka till att säkerställa att KTH fullgör sina åligganden enligt författningar, regleringsbrev och andra styrande dokument och att detta sker på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt. Verksamhetsstödet leds av en universitetsdirektör som är underställd rektor.

Gemensam postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08 790 60 00

Organisationskarta för verksamhetsstödet. Universitetsdirektören leder 17 avdelningar.

Universitetsdirektör

Universitetsdirektören är chef för verksamhetsstödet och ansvarar inför rektor för verksamhetsstödets löpande verksamhet. Universitetsdirektören, eller den universitetsdirektören utser, har ansvar för övergripande organisering, planering och uppföljning av verksamhetsstödets arbete med jämställdhet, mångfald och lika villkor (Jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsansvarig, JMLA). Universitetsdirektören har i övrigt de uppgifter som rektor fördelar och den beslutanderätt som delegeras av rektor. 

E-post: universitetsdirektor@kth.se
Chef:  Kerstin Jacobsson

Avdelningar

Verksamhetsstödet delas in i avdelningar. Varje avdelning leds av en avdelningschef (skolornas respektive VS leds av en administrativ chef). Beroende på storleken på avdelningen kan en avdelning delas in i (1) grupper eller (2) enheter och grupper.

De fem VS-avdelningarna med riktat stöd till KTH:s skolor har enligt Arbets- och delegationsordning för verksamhetsstödet vid KTH (pdf)  uppgifterna att:

  • tillhandahålla ett tillgängligt verksamhetsstöd och ledningsstöd inom skolans alla organisatoriska nivåer
  • stödja beredningen av ärenden inför beslut inom skolan
  • bereda skolans arbets- och delegationsordnin
  • bereda och samordna skolans verksamhetsplan och budget.

Nedan hittar du kortfattad information om och kontaktuppgifter till avdelningarna inom verksamhetsstödet.

VS ABE – Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Avdelningen för verksamhetsstöd på ABE-skolan består av enheterna ekonomi, HR, utbildningsadministration, infrastruktur, kommunikation, projektstöd och ledningsstöd. Verksamheten omfattas av ett 70-tal medarbetare som alla arbetar på KTH Campus.

Besöksadress:

Skolchef och verksamhetsstöd, KTH Campus: Teknikringen 74D

E-post: info@abe.kth.se
Administrativ chef: Johanna Stellan
Medarbetare på avdelningen för verksamhetsstöd ABE

VS CBH – Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Avdelningen för verksamhetsstöd på CBH-skolan finns på fyra olika campus och är indelat i åtta enheter: Ledningskansli, Service och lärarstöd, Ekonomi, HR, Infrastruktur, IT, Kommunikation och Utbildningskansli.

Besöksadresser:
Skolchef och administrativ ledning, KTH Campus: Teknikringen 30
KTH Campus: Teknikringen 42, Stockholm
Albanova, KTH Campus: Roslagstullsbacken 21
KTH Flemingsberg: Hälsovägen 11c, Huddinge
Science for Life Laboratory, KTH Solna: Tomtebodavägen 23a, Solna
Swedish Aerospace Physiology Centre, KTH Solna: Berzelius väg 13, Solna
E-post: service@cbh.kth.se
Administrativ chef:  Marie Larsson
Medarbetare på avdelningen för verksamhetsstöd CBH

VS EECS – Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Avdelningen för verksamhetsstöd på EECS-skolan leds av den administrativa chefen som till sitt stöd har Verksamhetsstödets ledningsgrupp och Skolkansliet. Verksamhetsstödet består av enheterna Ekonomi, HR, Infrastruktur och service, Kommunikation och Utbildningskansli. 

Besöksadresser:
Skolchef och administrativ ledning, KTH Campus: Lindstedtsvägen 3, plan 4
Servicecenter Borggården, KTH Campus: Lindstedtsvägen 3, plan 4
Servicecenter Electrum, KTH Kista: Kistagången 16, 164 40 Kista
E-post:   service@eecs.kth.se
Administrativ chef: Joakim Palestro
Medarbetare på avdelningen för EECS verksamhetsstöd

VS ITM – Skolan för industriell teknik och management

Avdelningen för verksamhetsstöd på ITM-skolan omfattar utbildningsstöd, HR, ekonomi, servicecenter, dokumentsamordnare och kommunikation. Verksamheten omfattas av ett 90-tal medarbetare där merparten arbetar på KTH Campus. På campus Södertälje finns medarbetare inom service och utbildningsstöd.

Besöksadresser:
KTH Campus: Lindstedtsvägen 30, 114 28 Stockholm
KTH Södertälje: Kvarnbergagatan 12, 151 81 Södertälje
E-post: service@itm.kth.se
Adminstrativ chef: Christina Carlsson
​​​​​​​Medarbetare på avdelningen för ITM:s verksamhetsstöd

VS SCI – Skolan för teknikvetenskap

Avdelningen för verksamhetsstöd på SCI-skolan omfattas av ett 70-tal medarbetare och består av fem admingrupper och en servicegrupp: Skolkansli, Utbildningskansli och tre admingrupper vid institutionerna Fysik/Tillämpad fysik, Matematik och Tekniks mekanik samt servicegruppen AlbaNova Service som sköter fastighet, godsmottagning m.m. för alla verksamma skolor (inkl. SU) vid Albanova. Varje grupp leds av en gruppchef som rapporterar till den administrativa chefen.

Besöksadresser:
Skolkansli, KTH Campus: Teknikringen 8, plan 5, 100 44 Stockholm
Utbildningskansliet, KTH Campus: Teknikringen 8, entréplan, 100 44 Stockholm
TekMek-admin, KTH Campus: Teknikringen 8, plan 1, 100 44 Stockholm
Matteadmin, KTH Campus: Lindstedtsvägen 25, 100 44 Stockholm
Fysik-admin, KTH Campus: Roslagstullsbacken 21, 106 91 Stockholm
Albanova Servicegrupp, KTH Campus: Roslagstullsbacken 21, 106 91 Stockholm
E-post: info@sci.kth.se
Administrativ chef: Helene Rune

Medarbetare på avdelningen för SCI:s verksamhetsstöd ​​​​​​​

Kommunikationsavdelningen (COM)​​​​​​​

Kommunikationsavdelningen utvecklar och ger stöd inom press, webb, forskningskommunikation, nationell utbildningskommunikation, varumärkesfrågor, evenemang och alumnrelationer. 

Besöksadresser:
Brinellvägen 8, plan 7, KTH Campus Stockholm
E-post: press@kth.se
Avdelningschef: Åsa Ankarcrona
Medarbetare på Kommunikationsavdelningen

Avdelningen för utbildningsstöd (EDO)

Avdelningen för utbildningsstöd består av tre avdelningar: Internationella relationer, Utbildningsadministration och Studentservice.

Besöksadresser:
Internationella relationer: Brinellvägen 8, plan 8
Utbildningsadministration: Brinellvägen 8, plan 10
Studentservice: Drottning Kristinas väg 4
E-post: info@kth.se
Avdelningschef: Katarina Jonsson Berglund
​​​​​​​Medarbetare på Utbildningsstöd

Ekonomiavdelningen (FO)

Ekonomiavdelningen ansvarar för KTH:s och det Verksamhetsstödets (VS) budgetering, redovisning, uppföljning, ekonomistyrning, betalningsflöden, upphandling och inköp samt koordinering av intern styrning och kontroll.

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 9 och Drottning Kristinas väg 6, plan 3
E-post: ekonomi@kth.se  och upphandling@kth.se​​​​​​​
Avdelningschef: Susanne Odung
Medarbetare på Ekonomi

Personalavdelningen (HR)

Personalavdelningen ansvarar för strategisk och operativ samordning av arbetsgivarstrategier, förändringsarbete/organisationsutveckling, förhandlingar och myndighetsutövning inom HR-området. Det dagliga arbetet består bland annat av att ge konsultationer, råd och stöd, att handlägga, att organisera och genomföra kompetensutveckling, och göra bedömningar inom Human Resources sakfrågor.

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 5 och 6
E-post: annica.froberg@kth.se
Avdelningschef: Annica Fröberg
​​​​​​​Medarbetare på Human Resources

KTH Innovation (INV)

KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik i tidig fas och erbjuder ett kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt stöd inom de områden som krävs för att ta en idé eller forskningsresultat till innovation. KTH Innovations team erbjuder forskare, anställda och studenter på KTH stöd inom affärsutveckling, patent & juridik, finansiering, projektstöd, med mera.

Besöksadress: ​Teknikringen 1, KTH Campus
E-post: innovation@kth.se
Avdelningschef: Lisa Ericsson ​​​​​​​
​​​​​​​Medarbetare på KTH Innovation ​​​​​​​

IT-avdelningen (IT)

IT-avdelningen driftar, underhåller och utvecklar KTH:s centrala nätverk, telekommunikation, administrativa system samt gemensamma informationssystem. Därutöver stödjer IT KTH-personalen i datorrelaterade frågor och samordnar KTH:s systemgrupper.

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4, plan 2 KTH Entré , KTH Campus
E-post: it-support@kth.se
Avdelningschef: Hans Wohlfarth
​​​​​​​Medarbetare på IT

KTH Biblioteket (KTHB)

KTH Biblioteket (KTHB) är en central mötesplats och en arena för samarbeten. Verksamheten syftar till att stärka kvalitén i KTH:s utbildning och forskning samt att sprida KTH:s forskningsresultat. KTHB ger studenter och forskare stöd i att utveckla sina digitala och akademiska färdigheter, bidrar till ett öppet publiceringslandskap och främjar öppen vetenskap samt förser KTH med underlag för strategiska beslut.

Besöksadress: ​Osquars backe 31, KTH Campus
E-post: biblioteket@kth.se
Avdelningschef: Maria Haglund ​​​​​​
Medarbetare på KTH Biblioteket

Ledningskansliet (MO)

Ledningskansliet ger stöd till KTH:s ledning och ansvarar för universitetsövergripande verksamhetsplanering och verksamhetsanalys, uppföljning, utredningar, intern styrning och kontroll, kvalitetssystem för utbildning och forskning, utbildningsfrågor, val, styrdokument, förvaltningsjuridik och administrativt stöd. Avdelningen är kanslistöd till Universitetsstyrelsen, rektors och universitetsdirektörens besluts- och beredningsmöten, Utbildningsnämnden, Grundutbildningsutskottet, Forskarutbildningsutskottet, Fakultetsrådet, Etikutskottet, Disciplinnämnden och KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed.

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 6, KTH Campus
E-post: ledningskansliet@kth.se
Avdelningschef: Fredrik Oldsjö
Medarbetare på Ledningskansliet

OpenLab

Openlab är ett kreativt center för att hitta innovativa lösningar på framtidens samhällsutmaningar. Vi erbjuder kurser för masterstudenter och yrkesverksamma, mötesplatser, digitala idéplattformar, och driver innovationsprojekt. Tillsammans med våra partners skapar Openlab förutsättningar för samhällsinnovation som förbättrar livskvalitén för människorna i Stockholmsregionen.

Besöksadress: ​Valhallavägen 79, KTH Campus
E-post: ivar.bjorkman@openlab.se
Avdelningschef: Ivar Björkman ​​​​​​​
Medarbetare på OpenLab

Fastighetsavdelningen (PD)

Fastighetsavdelningen (PD, Property Department) är organiserad i sex grupper: KTH Sustainability Office, Fastighet, Säkerhet, PD Kansli, Hantverkstjänster och Lokalvård. PD ansvarar för miljö- och hållbar utveckling på KTH, lokalplanering, campusutveckling, drift och förvaltning av lokaler samt säkerhet.

Besöksadress: ​Drottning Kristinas väg 48, KTH Campus
E-post: chaal@kth.se
Avdelningschef: Charlotta Andersson Lund
​​​​​​​Medarbetare på Fastighetsavdelningen

Avdelningen för forskningsstöd (RSO)

Avdelningen för forskningsstöd erbjuder stöd till KTH:s forskare, ledning och annan personal på KTH med rådgivning, utveckling och hantering av extern forskningsfinansiering, donationer, stipendier, projektstöd, kontrakt och avtal samt utveckling av strategiska forskningsinitiativ på KTH och i samverkan med externa partners. Forskningsstöd är organiserad i fyra grupper: Affärsjuridik, Development Office, Forskningsfinansiering och Strategiska Initiativ.

Besöksadress: Teknikringen 1, KTH Campus
E-post: researchsupport-rso@kth.se
Avdelningschef: Maria Gustafson
Medarbetare på Forskningsstöd

SciLifeLab administration

Verksamhetskontoret vid SciLifeLab finns på KTH Campus Solna. I detta ingår funktioner som lokalt administrativt stöd, laboratoriesäkerhet, kommunikation, event, externa relationer samt koordinering av centrets infrastruktur och forskningsmiljö. Även IT-stödet på KTH Campus Solna är kopplat till Verksamhetsstöd (VS) på KTH.

Besöksadress: ​Tomtebodavägen 23A, KTH Solna
E-post: info@scilifelab.se ​​​​​​​
Avdelningschef:  vakant​​​​​​​
Medarbetare SciLifeLab administration ​​​​​​​

Internrevision

Internrevisionen har universitetsstyrelsens uppdrag att självständigt granska och bedöma den interna styrningen och kontrollen inom KTH. Internrevision är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen, som är internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionens administrativa hemvist är Verksamhetsstöd.

Besöksadress: ​Brinellvägen 8, plan 6, KTH Campus
E-post: internrevisionen@kth.se
Chef: Camilla Ifvarsson
Medarbetare på Internrevision