Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s rektor och ledning

Rektor är myndighetschef och har under universitetsstyrelsen det övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. Rektor förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av KTH:s universitetsstyrelse. Prorektor utses av universitetsstyrelsen och är rektors ställföreträdare.

Rektor och prorektor 

Rektors ansvar och uppgifter

Rektor ansvarar för den löpande verksamheten enligt de direktiv som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och ansvarar för att universitetsstyrelsens beslut verkställs.

  • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH.
  • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden som rör utbildning. Rektor ska också besluta om en riktlinje om utbildningens organisation.
  • Rektor beslutar om en verksamhetsplan för KTH.
  • Rektor har övergripande ansvar för arbetsmiljön och övergripande ansvar för jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsarbetet.
  • Rektor ansvarar för att KTH i sin verksamhet främjar en hållbar utveckling.
  • Rektor ansvarar inför styrelsen för att det finns en process för intern styrning och kontroll och att den interna styrningen och kontrollen systematiskt och regelbundet följs upp och bedöms.

Prorektors ansvar och uppgifter

Prorektor är direkt underställd rektor och biträder samt ersätter rektor i olika situationer. Rektor delegerar vissa arbetsuppgifter till prorektor. För dessa uppgifter har prorektor ett definierat stöd från KTH:s verksamhetsstöd. Prorektor har dessutom ett övergripande samordningsansvar för KTH:s strategiska forskningsfinansiering och strategisk samverkan. Detta inkluderar externa medel, fundraising, infrastruktur och strategiska partnerskap.

  • Tillsammans med vicerektor för forskning, ansvarar prorektor för att resultaten inom strategisk forskningsfinansiering är i linje med KTH:s vision, mål och strategier samt verksamhetsplan.
  • Prorektor samverkar med vicerektorer, skolchefer och verksamhetsstödet i frågor inom ansvarområdena.
  • Prorektor är ordförande samt leder arbetet i olika beredningsgrupper vars ordning rektor har beslutat om.

Organ som tillhör rektorsfunktionen

Ledningsgruppen

KTH:s ledningsgrupp består av rektor, prorektor, skolchefer, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör och THS ordförande. Ledningsgruppen hanterar frågor som rör strategisk ledning och styrning av universitetet. Ledningsgruppen är också rådgivande till rektor i frågor som rör planering, uppföljning och utveckling av universitetets verksamhet.

KTH:s ledningsgrupp sammanträder varje tisdag förmiddag. En gång i månaden är det utökad ledningsgrupp då även vicerektorer, dekanus och prodekanus deltar. Rektor beslutar om vilka andra personer som ska ha närvaro- och yttranderätt vid ledningsgruppens möten.

Ledningsgruppen

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande organ vars sammansättning utgörs av valda ledamöter. Fakultetsrådet leds av dekanus och prodekanus och har övergripande ansvar för att utveckla kvalitén i KTH:s utbildning, forskning och samhällssamverkan samt i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar. Fakultetsrådet är även rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor. Läs mer om fakultetsrådets uppgifter, sammansättning och verksamhet med kollegialt forum och skolkollegier på intranätet.

Fakultetsrådet

Beredande organ

Anställningsnämnden

Anställningsnämnden är ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH. Till anställningsnämnden hör även befordringsnämnden samt skolornas lokala rekryterings- och docentkommittéer. Befordringsnämnden handlägger ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor. Rekryteringskommittéerna bereder och avger förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. Docentkommittéerna svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun.

Anställningsnämnden