Hoppa till innehåll

USA-samarbete som bygger stolthet och kvalitet

Forskning är internationell. Det är en självklarhet men det innebär också att vi på KTH hela tiden måste söka de samarbeten med andra forskare som ger möjligheter till större genomslag för forskningen och bättre, mer välgrundade, forskningsresultat.

Det är förstås en konkurrens mellan universitet och forskargrupper, både om ekonomiska resurser och om talanger, men det är kanske framförallt en samverkande global kunskapsbildning. Med en god kunskap om vilken forskning som bedrivs på olika platser och med intensiva samarbeten med de som vi ligger nära så ökar möjligheterna till en fungerande rollfördelning såväl som en sporrande tävlan.

De bästa på att bygga sådana samarbeten är förstås enskilda forskare och forskargrupper och ett ständigt pågående arbete av det slaget är en naturlig del av en framgångsrik forskningsmiljö. Men det kan ibland finnas anledning att på olika sätt befästa, bekräfta och stötta denna utveckling på lärosätesnivå och att på ett tydligt sätt uppmärksamma och kanske också ta ett bredare institutionellt ansvar för sådana samarbeten.

Med sådana syften som grund har KTH i veckan besökt San Francisco Bay Area för att uppmärksamma och utveckla våra samarbeten med universiteten där. Berkeley och Stanford är två internationellt välkända och välrenommerade universitet i detta område som vi har besökt. Delar av delegationen har också besökt andra universitet på västkusten. Vi har skrivit under ett samarbetsavtal med Berkeley ( på engelska) som bekräftar vårt långvariga forskningssamarbete med dem där avsikten är att fördjupa detta till att på ett tydligare sätt också omfatta olika former av studentutbyten.

Med både Berkeley och Stanford har vi många samarbeten via till exempel post-docs eller olika typer av gästforskarprogram, inte minst inom WASP. Vi har också flera disputerade som rört sig mellan lärosätena för sin fortsatta karriär. Det gäller forskning inom digitalisering/AI, life science, energiteknik, matematik och fysik med mera. Områden där världsledande forskning i USA och Sverige är grund för gemensamma insatser och ökad kvalitet i forskningen.

En annan del i eko-systemet kring universiteten i Kalifornien är det starka och framgångsrika fokuset på innovation och företagsutveckling. Vi träffade också många företrädare för innovativa företag i Silicon Valley, både mindre start-ups och stora etablerade tech-företag. Både Stockholm och Silicon Valley är innovativa miljöer och det finns mycket att lära från varandra även inom detta område inom allt från finansieringsmodeller och möjligheter till samverkan mellan forskning och innovation. Både Stockholm stad och Stockholm Business Region deltog i resan och bidrog inte minst till diskussionerna om hur universiteten kan knyta an till innovationssystemet i närområdet.

På väg hemöver så är den kvardröjande känslan en känsla av stolthet över och trygghet i hur stark vår verksamhet på KTH är och hur vi kan utveckla detta vidare genom att samverka med universiteten i Bay Area.