Skip to main content

DH1623 Människa-datorinteraktion, grundläggande teori 4.5 credits

Kurs-PM VT 2024-61063

Version 1 – 2023-05-24 15:01:25

Kursomgång

VT 2024-61063 (Startdatum 2024-01-16, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kurs-PM VT 2024

Presentation av kursen

Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda informationsteknologi som redskap for att lösa uppgifter. Gränssnittsutformning är en central del för att skapa goda förutsättningar för ett gott samspel, men det finns sällan patentlösningar. Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Framförallt kommer kursen betona vikten av att beakta användarens behov, motivation och användningssituation för att kunna skapa användbara lösningar.

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version VT 2023

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Teoretisk och praktisk genomgång av mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda interaktiva datorsystem, samt hur användbarhetsdesign och användarupplevelsedesign kan stödja användaren i att utföra sina uppgifter smidigt. Kursen kommer att ge en översiktsbild av beteendevetenskapliga metoder och teorier samt hur de relaterar till användning och design av interaktiva datorsystem.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara grundläggande begrepp inom MDI-området
 • sammanfatta innehållet i forskningsartiklar inom området
 • genomföra en granskningsutvärdering (med inspektionsmetod, t.ex. heuristisk evaluering) av existerande interaktiva datorsystem
 • tillämpa generella teoretiska begrepp på konkreta gränssnittssituationer
 • identifiera för- och nackdelar med ett specifikt interaktivt datorsystem utifrån olika användargruppers perspektiv och behov
 • argumentera för och emot olika lösningar av ett användbarhetsproblem

i syfte att

 • få grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion
 • få verktyg för att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen mellan människa och dator positivt och negativt.

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till plussning

Plussning tillåts på tentamen.

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2024-01-16

Kursomgång

 • VT 2024-61063

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Människocentrerad teknologi