Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS1000 Lär dig lära dig språk 2.0 credits

Kurs-PM HT 2022-10104...

Version 2 – 2022-06-27 22:11:06

Kursomgång

HT 2022-1 (Startdatum 2022-10-31, Svenska)
HT 2022-2 (Startdatum 2022-08-29, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Lärande

Kurs-PM HT 2022

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2022

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma ingenjörer och andra med behov av att snabbt kunna förkovra sig i ett främmande språk eller lära sig grunderna i ett nytt. Kursen fokuserar på att ge deltagarna konkreta, användbara strategier för att enkelt och effektivt förkovra sig i ett redan bekant språk eller lära sig ett nytt. Mot bakgrund av centrala begrepp och aktuell forskning inom språkinlärning och relaterade områden, såsom språktypologi och flerspråkighet, får deltagarna möjlighet att bekanta sig med olika hjälpmedel för att lära sig främmande språk. Kursen tar upp vikten av språkfärdigheter på flerspråkiga arbetsplatser och i ett globalt samhälle och låter deltagarna reflektera över för- och nackdelar med olika lärstilar och lärstrategier. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur centrala begrepp och teorier inom språkinlärningsteori och relevant forskning kan användas för att stödja den egna språkinlärningsprocessen
 • reflektera över vikten av att kunna flera främmande språk både på flerspråkiga arbetsplatser och i ett globalt samhälle
 • redovisa personligt grundade insikter om för- och nackdelar med olika lärstilar och lärstrategier för språkinlärning
 • identifiera och använda olika verktyg för effektiv självständig språkinlärning

i syfte att

 • utveckla egna strategier för effektiv självständig språkinlärning, med fokus på yrkesmässiga behov.

Läraktiviteter

- Läsning av relevanta artiklar och texter

- Diskussioner om lärstrategier och erfarenheter med andra deltagare i Canvas diskussionsforum

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Ingen kurslitteratur behöver införskaffas före kursstart. Allt material görs tillgängligt på Canvas, KTH:s lärplattform.

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

 • LEXA - Löpande examination, 2,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2022-10-31

Kursomgång

 • HT 2022-10104
 • HT 2022-10103

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Lärande

Kontakter