Till innehåll på sidan

Energi och landskap

Hållbara lösningar för klimat- och miljömål.

Projektledare: Ulla Mörtberg

Projektdeltagare: Xi Pang, Berit Balfors

Nyckelord: Förnybar energi, landskapsekologi, miljöbedömning, beslutsstöd

Projektperiod: 2010-2019

Projektbeskrivning

För att nå en hållbar utveckling krävs att klimat- och miljöfrågor får stort genomslag i samhällsutvecklingen och en omställning mot förnybar energi är en nyckelfråga i denna utveckling. Men en utveckling mot en mycket hög andel förnybar energi riskerar att påverka miljön negativt så att det blir svårt att nå andra miljömål. Det gäller bland annat biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt människors upplevelse av landskapet. Sådana frågor bör ses i ett systemperspektiv och integreras i bedömningar av olika politiska åtgärder men även av planer, program och projekt.

Landskapet kan ses som en arena där olika aktörer verkar inom ramen för ekologiska förutsättningar och tidigare och pågående markanvändning, där effekterna märks av olika politiska åtgärder. Samtidigt utgör landskapet människors livsmiljö och sammantaget innebär det att när konkurrensen om markanvändningen ökar, finns det risk för målkonflikter. Exempel på förnybara energislag som kan väntas medföra stora förändringar i svenska landskap är stora satsningar på vindkraft och bioenergi.

Metoder och verktyg för flermålsanalys

För att göra en integrerad hållbarhetsbedömning av olika alternativ för framtida energisystem som innebär stora landskapsförändringar kan man använda sig av rumslig flermålsanalys (Multi Criteria Decision Aid, MCDA). Detta ger möjligheter dels för integrering av tekniska och klimatmässiga förutsättningar med exempelvis biologisk mångfald och ekosystemtjänster men även med upplevelsevärden, samtidigt som metoden är designad för att möjliggöra deltagande av olika aktörer. Syftet med de nya verktyg för systemanalys som utvecklas är att de ska kunna tillhandahålla förbättrat underlag och stöd till beslutsprocesser, vilket innebär kvantitativa metoder för att studera olika hållbarhetsaspekter tillsammans.

Syfte och mål

Syftet med de nya verktyg för systemanalys som utvecklas är att de ska kunna tillhandahålla förbättrat underlag och stöd till beslutsprocesser, vilket innebär kvantitativa metoder för att studera olika hållbarhetsaspekter tillsammans. Målet är att hitta konstruktiva lösningar för förnybar energi i Sverige.

…landskap är människors livsmiljö – landskapet är dessutom den skala som många ekologiska processer verkar i - samtidigt är klimatförändringar och handel med naturresurser globala frågor. Alla dessa frågor är tätt länkade till varandra och behöver hanteras och lösas tillsammans…

Projektet är den del av STandUP for Energy Systems , ett samarbete mellan KTH, Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Luleå Tekniska Högskola

Seminarium och workshop 23-24 augusti 2012: Energy landscapes - integrating multiple criteria for decision making