Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Cirkulär offentlig upphandling

Offentlig upphandling omsätter cirka en femtedel av svensk BNP och är därmed ett mycket kraftigt verktyg för att bidra till att ställa om vårt samhälle i en mer hållbar riktning. Stora möjligheter finns att påverka leverantörer och anbudsgivare att inkludera såväl miljöaspekter som social och ekonomisk hållbarhet utmed hela livscykeln.

Projektnamn och -nummer: Cirkulär offentlig upphandling som katalysator för cirkulär ekonomi (H7882)
Projektledare: Sofia Lingegård, SEED
Deltagande universitet/företag/organisationer: KTH, IVL
Projektperiod: 2019–2022
Finansiering: Formas

Det finns olika sätt att påverka offentlig produktion. Grön upphandling, som anknyter till miljöfrågor, och hållbar upphandling, som innehåller de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Trots en hel del svårigheter vid kravställande och uppföljning utgör den offentliga upphandlingen en stor möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i stort.

Projektets övergripande syfte är att beskriva vad som menas med cirkulär upphandling, sammanställa nuläget, identifiera sektorer och produkter lämpliga för cirkulär upphandling samt föreslå lämpliga typer av upphandlingskriterier för att på sikt stimulera och bredda den praktiska tillämpningen av denna upphandlingstyp.

Kontakt: