Till innehåll på sidan

Konflikthantering i nyttjandetäta skogar

Mot många landskap riktas det idag flera olika anspråk. Förutom ägarens krav på ekonomisk avkastning kan andra grupper, intressenter, ha förväntningar om upprätthållande av t.ex. biologisk mångfald, landskapsbild, kulturarv samt möjligheter att använda marken för olika rekreationsaktiviteter. Mellan dessa intressenter uppstår ibland konflikter, konflikter som kan försvåra skogsägarens planering och beslutsfattande avsevärt. Utmaningen i projektet består i att utveckla planeringsmetoder som å ena sidan ger kunskap om hur ekosystem och ekonomi reagerar på föreslagna åtgärder och å andra sidan låter människor som inte har expertkompetens om t.ex. modelleringssystemet bidra med sin kunskap. Således innehåller projektet såväl ”mjuka” delar, till ledning för hur man hanterar själva processen, som ”hårda” modeller, som förmedlar naturvetenskapligt grundad systemkunskap.

I ett försök att ta fram metoder för att hitta lösningar till konflikter och för att undvika konflikter har ett forskningsprojekt initierats. Projektet är ett samarbete mellan SLU och KTH och är finansierat av
Skogssällskapet.

Trees

Syfte

Syftet med projektet är att, med fokus på konflikter kring nyttjandetäta skogar i ett landskapsperspektiv:

• utveckla kunskap om förutsättningarna för att fatta legitima, kunskapsbaserade och implementeringsbara beslut rörande hanteringen av skogsmark,

• med kunskap om dessa förutsättningar utveckla och vetenskapligt utvärdera beslutsstöd i form av participativa planeringsmetoder med speciell inriktning på att länka samman expertkunskap med konstruktiv konflikthantering, samt

• utforma modeller för en landskapssimulator som bärare av kunskapselement knutna till landskapets utveckling under olika scenarier.

Beslutsstödet ska fungera som ett instrument i händerna på skogsägaren för att denna ska kunna hantera situationer där en kommunikation med andra intressenter av olika anledningar är nödvändigt eller önskvärt. Projektet skall leda till en handledning i konflikthanteringsmetodik för det praktiska skogsbruket samt en allmän uppbyggnad av kompetens för avancerad forskning och grundutbildning inom konflikthantering och deltagande planering.

Metod

Projektet innehåller tre olika sammanlänkade verksamhetsområden. På den övergripande nivån handlar det om att studera konflikter, utforma metoder för deltagandeplanering och att pröva metoderna i praktiska situationer. För att förse dessa processer med ett kunskapsinnehåll fordras simuleringar som beskriver hur olika scenarier över tiden påverkar de intressen som är involverade i processen. Skoglig planering fungerar som en brygga mellan dessa två delar. Det handlar dels om att kunna översätta kraven i konflikthanteringsprocessen till krav på landskaps- simuleringsmodellen, dels att kunna manövrera prognosmodellen inom ramen för en pågående konflikthanteringsprocess. Projektet är uppdelat i tre block. Det första blocket består av ett antal fallstudier i avsikt att kartlägga socialpsykologiska och ekologiska förhållanden och förutsättningar i konfliktsituationer. I det andra blocket utvecklas modelleringsverktyg och metoder för beslutsstöd i konfliktsituationer. I det tredje blocket provas och utvärderas participativa planeringsmetoder i vilka expertsystemen integreras.

Kontakt

Ljusk Ola Eriksson, SLU

Lars Hallgren, SLU

Ulla Mörtberg, KTH

Länk till projektets hemsida på SLU

Konflikthantering i nyttjandetäta skogar