Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

UBMEM - urban energi- och mobilitetsmodellering för planering

Aktivitetsbaserad energi- och mobilitetsmodellering på stadsnivå för planering av framtidens städer

Projektledare: Joakim Widén, Uppsala universitet
PI vid KTH: Ulla Mörtberg
Projektpartners: Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, KTH, WSP, Vattenfall R&D, Borlänge Energi, Borlänge kommun, SINTEF (Norge), Eindhoven University of Technology (Nederländerna)
Projekttid: 2019 – 2021
Nyckelord: Energi, byggnader, transporter, mobilitet, aktiviteter, stadsplanering, modellering

Projektbeskrivning

För att nå uppsatta mål för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser, och samtidigt hantera ökad urbanisering och befolkningstillväxt, måste städer världen över hitta strategier för att ställa om lokal användning och tillförsel av energi. Då behöver vi studera vilka effekter olika stadsutformning, policyåtgärder och ny teknik har på energiprestandan hos hela städer.

Vi använder smarta digitala tekniker för att samla in stora dataset över mobilitet och aktiviteter för stadsinvånare. Dessa data, i kombination med andra rumsliga data kommer sedan att användas för att konstruera modeller som kan användas för att beräkna och visualisera energi- och effektbehov och växthusgasutsläpp från byggnader och transporter på stadsnivå. Projektets resultat och demonstrationer förväntas komma till praktisk användning i stadsplanering.

Mobilitet i urbana landskap

I studien av mobilitet i urbana landskap samlas invånares aktivitets- och positionsdata in med en mobil-app, i syfte att kombinera data om deras tids- och rumsanvändning. Detta möjliggör detaljerade analyser av hur dagliga aktiviteter och rörelsemönster i staden hör ihop, hur de fördelar sig rumsligt och korrelerar med socio-ekonomiska faktorer. Faktorer som påverkas av planering, så som lokalisering av bostäder, arbetsplatser, urban service och ekosystemtjänster, analyseras i nästa steg. På detta sätt kan modeller tas fram för att simulera och förutsäga förändringar i mobilitet av olika planeringsalternativ. Detta förväntas bidra till stadsplanering för mer energieffektiva och hållbara städer.

Mer information kommer att finnas på UBMEM-Mobility engelskspråkiga hemsida

Viable Cities webpage