Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbarhet, utvärdering och styrning

Avdelningens forskning syftar till att analysera och stödja beslut som leder till en hållbar samhällsutveckling. Det görs genom att ge aktörer på olika nivåer i samhället kunskap om hur olika beslut, åtgärder och styrmedel kan påverka olika hållbarhetsaspekter.

Avdelningen utvecklar och tillämpar metoder för analys och bedömning av effekter av beslut ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Forskningen omfattar bland annat områden som förnybar energi, stadsplanering, bygg och byggförvaltning, informations- och kommunikationsteknik, nya material och teknologier, cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, energipolitik och planering, transport och infrastrukturplanering, samt mark och vattenförvaltning.

På avdelningen finns kompetens inom exempelvis miljö- och social livscykelanalys (LCA), rumslig modellering och bedömning, scenariometodik, miljökonsekvensbedömning (MKB), strategisk miljöbedömning (SEA), , verktyg för hållbarhetsbedömning av byggnader och den byggda miljön.

Avdelningen samarbetar med industrin och offentliga intressenter på alla nivåer, både som forskningspartner och som slutanvändare av forskning och undervisning.

Forskning vid avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning

Personal på avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning