Till innehåll på sidan

Hållbarhet, utvärdering och styrning

Avdelningens forskning syftar till att förstå och stödja beslut som leder till en hållbar samhällsutveckling. Det görs genom att ge intressenter på olika nivåer i samhället kunskap om olika hållbarhetsbedömningsmetoder och styrmedel.

Avdelningen utvecklar och tillämpar bedömningsmetoder samt analyserar effekter av fattade beslut ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Forskningen omfattar bland annat områden som förnybar energi, stadsplanering, bygg- och förvaltning, informations- och kommunikationsteknik, nya material och teknologier, cirkulär ekonomi, energipolitik och planering, transport och infrastrukturplanering, mark och vattenförvaltning samt framtida scenarier.  

På avdelningen finns kompetens inom exempelvis miljö- och social livscykelanalys (LCA), kvantitativa rumsliga bedömningar och modellering, miljökonsekvensbedömning (MKB), strategisk miljöbedömning (SEA), miljörättvisa, hållbarhetsbedömningsverktyg för byggnader och den byggda miljön samt miljömärkningsdeklarationer.

Avdelningen samarbetar med industrin och offentliga intressenter på alla nivåer, både som forskningspartner och som slutanvändare av forskning och undervisning.

Undervisning om bedömningsmetoder och samhällsplanering sker både på grund- och forskarnivå.

Forskning vid avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning

Personal på avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-07-07