Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Resurser, energi och infrastruktur

Mat, vatten och energi är livsviktiga naturresurser som varierar med väder och klimat. Produktionen styrs av samhällets varierande behov samt tillgång på vatten och mark.

Naturresurser sätter även gränser för utformningen av infrastruktur, som byggnader, vägar och broar; dels genom krav på strukturell stabilitet och säkerhet, dels genom krav på begränsad miljöpåverkan.

Forskningen vid avdelningen syftar till ett hållbart och effektivt utnyttjande av naturresurserna.Forskarna forskar och undervisar i biologiska, fysiska och geovetenskapliga processer, vatten- och energitekniska applikationer samt olika teoretiska metoder som systemanalys och datormodeller för geofysiska flöden.

Tekniska lösningar är inriktade mot exempelvis biokol, analys av energisystem, vattenkraft, föroreningar i grundvatten, avfallshantering, erosion och föroreningar i vattendrag samt dammsäkerhet.

Vid avdelningen drivs även forskning inriktad på resurseffektiva, hållbara städer. Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities samlar aktörer från näringsliv, städer, kommuner, forskningsinstitut och akademi. Viable Cities ska bidra till omställningen mot mer hållbara städer, med digitalisering och medborgarengagemang som starka drivkrafter.

Forskning vid avdelningen för resurser, energi och infrastruktur

Personal på avdelningen för resurser, energi och infrastruktur