4F1014 Examensarbete inom förbränningsmotorteknik 30,0 hp

Master's Project in Internal Combustion Engineering

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Hans Erik Ångström, angstrom@md.kth.se, 08 790 8574

Examinator

Hans Erik Allan Ångström <angstrom@kth.se>