Hoppa till huvudinnehållet

A11HIB Arkitekturens historia och teori 1: Introduktion till Europas arkitektur 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan A11HIB (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

 Huvudmålet med kursen är att ge studenten en grundläggande förståelse för arkitekturens historiska och teoretiska utveckling i ett europeiskt perspektiv, från antiken till slutet av 1900-talet. Målet är att öva studentens förmåga att analysera historiska exempel samt att självständigt söka information inom ämnesområdet.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • beskriva huvuddragen i den europeiska arkitekturens historiska och teoretiska utveckling
  • tillämpa ämnesområdets grundläggande begrepp i såväl skriftlig som muntlig form
  • analysera enskilda arkitektinsatser, byggda exempel och teoretiska texter
  • självständigt söka relevant information inom ämnesområdet
  • reflektera över sitt lärande

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • MOM2 - Moment 2, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen är indelad i 2 moment. MOM 1: 2,5 hp / MOM 2: 5,0 hp.
För godkänt betyg krävs godkänd uppsatsuppgift för varje moment samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök. En reflektion kring det egna lärande ska också redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A11HIB

Ges av

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Bergström (abe@kth.se)