Hoppa till huvudinnehållet

A21HIC Arkitekturens historia och teori 2: Arkitektur och modernitet 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A21HIC (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupning i arkitekturens och arkitekturteorins utveckling med tonvikt på 1900-talet, men med återblickar till 1700- och 1800-talen. Den moderna arkitekturens historiografi studeras och kursen reflekterar kring hur vi kan vidga perspektivet inom historieskrivning och analysmodeller.  Även stadsbyggnadsfrågor behandlas, med särskild betoning på relationen mellan modernitet och urbanism.  Kursen belyser arkitekturens praktik och teorier utifrån skilda perspektiv såsom politik, genus, klass, etnicitet, media och konsumtion.

Kursen är indelad i 2 moment.

Lärandemål

 Målet med kursen är att ge studenten en fördjupad förståelse för hur arkitekturens teori och historia har formulerats i relation till det moderna samhällets utveckling, samt att träna studentens förmåga till ett självständigt kritiskt reflekterande kring arkitekturens villkor.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva arkitekturens förändringar i förhållande till det moderna samhällets framväxt
 • diskutera, analysera och kontextualisera litteratur och byggd miljö med fokus på 1900-talet
 • redogöra för arkitekturens teoretiska och praktiska utveckling under 1900-talet
 • diskutera och självständigt reflektera kring begreppet modernitet och dess relation till arkitekturens teori och praktik
 • resonera kring modernismens historiografi utifrån makt- och identitetsperspektiv
 • kritiskt reflektera kring arkitektur och byggd miljö utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • reflektera över sitt lärande i skriftlig eller muntlig form

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten ska vara fullt godkänd i första läsåret på arkitektutbildningens kurser och projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • MOM1 - Moment 1, 6,0 hp, betygsskala: P, F
 • MOM2 - Moment 2, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lärandemålen examineras genom redovisningar av process och resultat i vid kursstart specificerade inlämningsuppgifter. För betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

En reflektion kring det egna lärande ska också redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A21HIC

Ges av

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd