Hoppa till huvudinnehållet

A31H1A Arkitekturens historia och teori 3:1 Världsarkitektur 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A31H1A (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innebär en expansion och fördjupning av de tidigare årskursernas innehåll genom att fokusera på arkitektur, stadsbyggande och traditionella byggnadskulturer utanför Europa. Historiskt spänner kursen från äldsta tider till nutida globalisering. Det stora omfånget, historiskt och geografiskt, hanteras genom tematiska perspektiv som också innefattar modern reception och historiografi. Det globala fältets betydelse som kritiskt element i både den moderna arkitekturutvecklingen och i historieskrivningen utgör ett underliggande tema. Kursen gör nedslag framför allt i ett antal asiatiska, afrikanska och tidiga amerikanska arkitekturkulturer och knyter teoretiskt an till perspektiv inom globalhistoria och postkoloniala studier.

Lärandemål

Kursens mål är att ge studenten insikter och förståelse kring arkitekturens historiska utveckling i ett globalt sammanhang, och att därigenom också ge fördjupande kritiska ochteoretiska perspektiv.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva arkitekturens utveckling i ett vidgat globalt perspektiv
  • diskutera och begreppsligt förhålla sig till miljöer från en mångfald av geografiska världsdelar utanför Europa
  • utifrån globala perspektiv analysera teoretiska och historiografiska texter samt reflektera kritiskt på tidigare eurocentriska tendenser inom arkitekturhistoria
  • kritiskt reflektera kring byggd miljö utifrån ett hållbarhetsperspektiv
  • självständigt söka relevant information inom ämnesområdet
  • reflektera över sitt lärande i skriftlig eller muntlig form

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Du ska ha godkänt betyg i kursen A11HIB Arkitekturens historia och teori 1: Introduktion till Europas arkitektur 7,5 hp och A21HIC Arkitekturens historia och teori 2: Arkitektur och modernitet 9,0 hp

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lärandemålen examineras genom redovisningar av process och resultat i vid kursstart specificerade inlämningsuppgifter. För betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

En reflektion kring det egna lärande ska också redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A31H1A

Ges av

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Wingquist (erik.wingquist@arch.kth.se)