Hoppa till huvudinnehållet

A31H2A Arkitekturens historia och teori 3:2: uppsats på grundläggande nivå 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan A31H2A (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar möjligheterna och förutsättningarna för att använda historisk-teoretiska undersökningar som operativ bas för aktuella arkitekturprojekt. Huvuddelen av kursen inriktas på övning av förmågan att formulera och omsätta sådana undersökningar i anslutning till examensarbete på grundläggande nivå.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • självständigt formulera en historisk-teoretisk undersökning i relation till ett aktuellt arkitekturprojekt och dess tematiska frågeställningar.
  • redogöra för olika strategier vid planeringen av en sådan operativ undersökning.
  • analytiskt och kritiskt omsätta undersökningen i en skriven text.
  • reflektera över sitt lärande i skriftlig eller muntlig form.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Du ska ha godkänt betyg i kursen A11HIB Arkitekturens historia och teori 1: Introduktion till Europas arkitektur 7,5 hp och A21HIC Arkitekturens historia och teori 2: Arkitektur och modernitet 9,0 hp 

Rekommenderade förkunskaper

Studenten ska uppfylla uppflyttningskraven för tredje årskursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lärandemålen examineras genom redovisningar av process och resultat i vid kursstart specificerade inlämningsuppgifter. För betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar. En reflektion kring det egna lärandet skall redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A31H2A

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claes Sörstedt (claes.sorstedt@arch.kth.se)