Hoppa till huvudinnehållet

A31P1A Arkitekturprojekt 3:1, Stadsbyggnad 12,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A31P1A (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Övningsprojektets mål är att både introducera stadsbyggnadsämnets teori och praktik genom ett större projekt i översiktlig skala. Kursen tillämpar grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i urban formgivning utifrån olika rumsliga, sociala, ekologiska, tekniska och ekonomiska aspekter. I övningsprojektet skall bebyggelsemönster utvecklas som omfattar ett flertal aspekter från tekniska system till estetiska val. Övningar/undersökningar/jämförelser av internationella exempel i stadsutveckling speglas mot planeringsprocessen i Sverige.

Projektet är uppdelat i 2 moment.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kunna artikulera samspelet mellan staden, det offentliga rummet och andra urbana system av social, ekonomisk, ekologisk och teknisk art
  • tillämpa och utveckla urbana strategier i konkreta gestaltningsprojekt
  • få insikt i hållbarhetsfrågor och den urbana frågans komplexitet från ett internationellt perspektiv
  • få en inblick och allmän förståelse för det svenska planeringssystemet
  • kommunicera gestaltningsstrategier med hjälp av muntlig presentation och grafisk representation som redovisar arbetsprocessen och en reflektion över sitt lärande

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten skall vara fullt godkänd i andra läsåret på arkitekturbildningens kurser och projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • APRO - Arkitekturprojekt, 12,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Generellt:

Projektens lärandemålen examineras under hela utbildningens grundnivå genom redovisning av process och resultat i vid kursstart specificerade uppgifter. För godkänt betyg krävs dessutom avklarade inlämningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

Examination av hur väl studenten uppfyller lärandemålen sker efter samråd mellan examinator och övriga lärare med bedömning i följande fyra delar:

1. Studentens arbetsprocess, projektutveckling, frågeställningar och dokumentation av detta bedöms.

2. Studentens förmåga och skicklighet att på ett utifrån föreläsningar, uppgifter och lärandemål adekvat sätt använda och hantera relevanta representationer, teknik och övriga gestaltningsverktyg bedöms.

3. Studentens avslutande inlämning, projektets kvaliteter och möjligheter prövas och diskuteras utifrån sitt arkitektoniska och konstnärliga undersökande.

4. Redovisning av en reflektion kring det egna lärandet.

Projektet ska utföras inom kursens givna tidsram.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Bojan Boric

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A31P1A

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 1-2-3

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Wingquist (erik.wingquist@arch.kth.se)