Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

A42C14 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60046

Rubriker med innehåll från kursplan A42C14 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Undervisningen är studiobaserad. Specifika kursuppgifter, teman, gestaltningsförutsättningar och inlämningskrav justeras och fastställs inför varje läsår av examinatorn. Studioprojekten innehåller både individuellt arbete och lagarbete enligt planering och kursuppgifter som fastställs av examinator.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

• genomföra och utvärdera kvalificerade arkitekturuppgifter kritiskt, kreativt och självständigt på så sätt att en progression av kunskap och förståelse, färdigheter och förmåga, värderingssätt och förhållningssätt samt arkitektonisk kvalitet kan påvisas i relation till tidigare genomförda projektarbeten under utbildningen. 

• presentera, visualisera och diskutera det genomförda projektet utifrån en relevant diskurs och en bred arkitekturkontext, med stöd av lämpliga representationstekniker.

• vid anvisade tillfällen, visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning

• redovisa en självständig arbetsprocess och reflektion kring det egna lärandet 

• dokumentera och vid uppmaning redovisa en under arkitektutbildningen hittills genomförda projektarbeten i en portfoliodokumentation.

• kritiskt reflektera kring egna undersökningar och projekt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Om studenten tidigare läst projektkurser på avancerad nivå, ska studenten tydligt visa på en kunskapsprogression. Progressionens grad och omfattning beror på hur många projekt på avancerad nivå som studenten tidigare har genomfört, som vid kursens start ska redovisas i en portfolio för ansvarig lärare som bedömer detta.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom området arkitektur, eller ett utbildningsprogram som liknar KTH Arkitektutbildningens grundnivå (180hp).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXMN - Examination studioprojekt, 12,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination sker efter en övergripande bedömning av:

  • handledningstillfällen
  • presentationer
  • kritikgenomgångar av projektarbete och kursuppgifter.

Redovisning ska ske inom kursens givna tidsramar.

Övriga krav för slutbetyg

En förutsättning för examination är 80% närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier, handledningar och andra kursaktiviteter samt godkända projektuppgifter.

Obligatorisk närvaro vid kritikgenomgång.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Markus Aerni (aerni@kth.se)