A51RHA Studieresa, åk 5 (hösten) 3,0 hp

Excursion (Autumn)

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The study trip is an opportunity to, outside the KTH, gather and collect relevant information that supports the work the students are pursuing in the different 4th and 5th year Design Studio environments, the Architecture Technology courses or in the Architecture Theory and History courses. It further gives an opportunity to relate, compare and give a context to the work/knowledge produced in the Architecture Design Studios. the Architecture Technology courses or in the Architecture Theory and History courses.

Lärandemål *

By the end of the course/the study trip the students should be able to:

- collect and identify relevant information

- Critically assess the contexts studied during the study trip

- Compare and put the contexts studied during the study trip in relation to the students own work produced in the Design Studio environments, in the Architecture Technology courses or in the Architecture Theory and History courses.

Kursupplägg

Study trip. Other parts of the course, in addition to the study trip, is decided by the responsible teacher.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ett års fullt godkända arkitekturstudier i arkitektur på avancerad nivå, kurser och projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Is decided by teacher at the beginning of the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • MOM1 - Moment, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

80% attendance on study trip. Delivered and approved assignement

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A51RHA

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 4-5

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd