Hoppa till huvudinnehållet

A52ARX Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 30,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan A52ARX (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbete inom ämnet arkitektur, utgår från en Thesis booklet och är en uppgift som skall behandla arkitektoniska frågeställningar och kunna diskuteras i arkitektoniska termer.

Examensarbetet ger studenten möjligheten att fördjupa och utveckla sina arkitekturkunskaper inom ett specifikt fält som studenten intresserar sig för, och möjligheten att utveckla designforskning inom arkitekturämnet.

Examensarbetet ger möjlighet att bearbeta frågeställning, vidareutveckla metod och gestaltningstekniker samt undersöka dialogen mellan studentens eget projekt och en bredare arkitekturkontext.

I uppgiften för examensarbetet ingår att den skall lösas inom en viss fastställd tidsram (en termin).

Lärandemål

Efter genomfört examensarbete ska den enskilde studenten kunna

 • visa på att hon/han tillägnat sig förmågan att utveckla arkitekturämnet, visa på hur examensarbetet förhåller sig till en samtida arkitekturkontext och samtida arkitekturfrågeställningar och därmed visa på en akademisk och professionell kompetens som arkitekt.
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete.
 • reflektera över och formulera tydlig frågeställning samt reflektera över och utveckla metod och gestaltningstekniker samt identifiera sitt behov att ytterligare kunskap.
 • hantera komplexa samband, utveckla och visa på en fördjupad förståelse för program/funktion, kontext, teknik  och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • reflektera över och utvärdera konsekvenser av examensarbetet samt reflektera över och utvärdera den kunskap som studenten tillägnat sig under arbetet med examensarbetet.
 • kommunicera och presentera sitt projekt för en jury och tydligt kunna kommunicera den tillägnade kunskapen inom fastställd tid.

Kursupplägg

Kursupplägget för A52ARX gäller från och med HT20. För kursupplägg VT20 se kursplanen HT19.

Examensarbetet skall utgå från en uppgift som är akademiskt självständig och får inte utföras på direkt uppdrag av en extern part, tex företag eller offentlig verksamhet.

examensarbetets kursupplägg ingår:

 • Regelbunden handledning av en utsedd huvudhandledare
 • Mittseminarium
 • Slutseminarium
 • Projektinlämning

Efter att ha fått betyget godkänd på projektinlämningen ska projektet presenteras vid Examensdagarna för att erhålla slutbetyg på kursen.

Examensarbetet genomförs huvudsakligen individuellt. I vissa fall kan examensarbetet utföras i samarbete med en annan student. En förutsättning är att varje students arbetsinsats motsvarar kraven för individuellt examensarbete. Ansökan om samarbete ska inlämnas i samband med examensanmälan före terminsstart.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Samtliga obligatoriska utbildningsmoment i enlighet med utbildningsplanen inom Arkitektutbildningen fram till examensarbetet eller samtliga obligatoriska utbildningsmoment i enlighet med Masterprogrammet i Arkitektur ska vara godkända.

270 hp inför 300 hp Arkitektexamen

90 hp inför 120 hp Teknologie masterexamen inom huvudområdet Arkitektur Godkänd Thesis Booklet krävs innan examensarbetet kan påbörjas.

Rekommenderade förkunskaper

Examensarbetet avslutar utbildningen och förutsätter 90hp års fullständiga arkitekturstudier på den avancerade nivån.

(*Studenter som avser att avlägga den äldre 270 hp arkitektexamen kan påbörja examensarbetet efter fyra års arkitekturstudier enligt fastställd utbildningsplan)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Efter diskussion med studenten fastställer huvudhandledaren lämplig kurslitteratur för varje enskilt arbete.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ARX1 - Examination examensprojekt avancerad nivå, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

ARX1 - Examination examensprojekt avancerad nivå, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 
 
Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
          
Examination (EXA1) sker efter projektinlämning, av examinator i samråd med kursansvarig och . 
Om projekt inlämningen inte uppfyller kraven för godkänt (A-E) erhåller studenten betyget underkänt (F). 

Antal provtillfällen är begränsat till fem.

Övriga krav för slutbetyg

Examensarbetet  ska presenteras vid KTH Arkitekturskolans examensdagar ”Diploma Days”.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A52ARX

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claes Sörstedt (claes.sorstedt@arch.kth.se)