A52R2B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 5:2 12,0 hp

Rebuilding, Addition, Restoration Studio 5:2

Interaction within a given spatial context, åk 5
Projektet ingår i studion Contextual Space Studio

Studio Description: Changes in the physical environment constantly affect built and un-built places. The studio will investigate the contextual frames and make programs and design for new and existing - modern and historic - spaces

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Develop program in a given spatial situation in terms of addition or subtraction. Programming a site and change its conditions in terms of addition or reduction of elements in different scales. The studies aim to work in a close relation to specific material and detail.
The course will adjust to portfolio.

Lärandemål *

Interaction within a given spatial context, åk 5

Allmänna mål
1. Projektet ingår i studion Contextual space studio
Studio Description: Changes in the physical environment constantly affect built and un-built places. The studio will investigate the contextual frames and make programs and design for new and existing - modern and historic - spaces.

2. Projektet syftar till ökad kunskap inom detta område och till fördjupad kunskap/färdighet inom arkitekturämnet som helhet. Projektet riktar sig till studenter som kan ha kommit olika långt i denna fördjupning och som därför även efter projektets slut kommer att ligga på olika nivåer.
3. Den enskilde studenten skall efter projektet ha redovisat en individuell utveckling av sina kunskaper och färdigheter inom studioinriktningens program och inom arkitekturämnet som helhet.

Kursupplägg

Lectures, seminars, tutorial in studio and workshop, study visits.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ett års fullt godkända arkitekturstudier i arkitektur på avancerad nivå, kurser och projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bow-wow from post bubble city, Inax. Herzog de Meuron Natural History, Lars Müller Publishers

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRO1 - Projektdel 1, 9,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektdel 2, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektet innehåller två delmoment: genomfört och inlämnat projektarbete (9hp) respektive godkänd slutkritik etc (3hp). I det första delmomentet ingår det en eller flera delinlämningar under projekttiden.

Övriga krav för slutbetyg *

a) Presentationskrav
Drawings (site plan scale 1:500, floor plans, facades and section 1:50, details 1:5) models, photos and oral presentation according to concept.
Projektet ingår i examensportföljen och skall dokumenteras på ett lämpligt och kvalificerat sätt.

b) Examination
80% närvaro. Studenten ska aktivt ha deltagit i ritsalsundervisningen och vid föreläsningar och seminarier etc., samt ha godkända deluppgifter och slutpresentation. Deltagande vid kritikgenomgångar är obligatoriskt.
Kompletteringskrav: Arbetet skall utföras, och i förekommande fall kompletteras, inom given tidsram. Se generella anvisningar.
(Grundprincip: Höstterminsprojekt skall ha blivit godkänt senast vid påföljande vårtermins slut; vårterminsprojekt senast fore påföljande hösttermins start. Materialet skall lämnas in minst en vecka dessförinnan.)
Projektet ska dokumenteras i en portfölj. Ritningar och samtliga analyser och modeller ska finnas med i dokumentationen. Processen ska redovisas.
 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Fransson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A52R2B

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 4-5

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.