Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Projektet ingår i den Yrkesrelaterade studion.

Studio Description: The future Architect´s office is the starting point for real and academic project investigations, practise based research and team work. Among other methods this Studio uses architectural competitions as a tool for progression.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan A52Y2B (HT 2012–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Development of projects started before directly after the end of studio 6-1
• Refined design and detail work
• Professional production of graphics and models both physical and computerised
• Holistic process and final product: from design to final graphics,

Lärandemål

Check point “Europe” (2/ årskurs 5)

Allmänna mål
1. Projektet ingår i den yrkesrelaterade studioinriktningen, med följande programbeskrivning: The future Architect´s office is the starting point for real and academic project investigations, practise based research and team work. Among other methods this Studio uses architectural competitions as a tool for progression.
2. Projektet syftar till ökad kunskap inom detta område och till fördjupad kunskap/färdighet inom arkitekturämnet som helhet. Projektet riktar sig till studenter som kan ha kommit olika långt i denna fördjupning och som därför även efter projektets slut kommer att ligga på olika nivåer.
3. Den enskilde studenten skall efter projektet ha redovisat en individuell utveckling av sina kunskaper och färdigheter inom studioinriktningens program och inom arkitekturämnet som helhet.

Kursmål - Course goals
1.Practise Based Research studio –Europe’s edge: This second leg of the studio will continue to deal with the regions within the border areas of Europe. Detail studies continued in projects started before charismas. Further development down to details and presentation on a professional level.
2. The Project Goals are to create further awareness and develop personal and contextual architectural capacities such as:
• Personal Architectural language,
• Contextual architecture solutions
• Social political and cultural awareness
• Front line project design
3. Each student shall exhibit his/hers own thinking/production process and his/hers contribution to the team work that is part of the first leg of the course.

Kursupplägg

• Continuation of the seminary: “Target country”
• Work (production) in studio
• Mondays critique
• Final critique

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ett års fullt godkända arkitekturstudier i arkitektur på avancerad nivå, kurser och projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

A complete list of reading material will be delivered at the start of the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektdel 1, 9,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektdel 2, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektet innehåller två delmoment: genomfört och inlämnat projektarbete (9hp) respektive godkänd slutkritik etc (3hp). I det första delmomentet ingår det en eller flera delinlämningar under projekttiden.

Övriga krav för slutbetyg

a) Presentationskrav
Presentation material:
• Sketch book with material sketched during the course.
• Graphic concept for solution ideas. Ingenuity and innovative, well adapted to the projects.
• Site plans
• Plans Sections Elevations 1:100
• At list 4 perspectives
• Large model(s) of the building(s) 1:100
• Al least 2 models of an exquisite quality
• 3d movie of relevant movements in the projects.
• All the above material shall reflect consequence in form and graphic design and shall be presented on 5-6 A-
1´s
• Notice that an alternative presentation could be suggested by the students
• All material shall be designed so it can be transformed into A-4`s so we can produce a book of the
project
• For groups demand of quality is higher and each individual in the group is expected to produce an equal
amount of work. Also a strategy for group work and communication shall be developed and followed. An
additional 3 A1´s and at least one more model is expected.

During the second half of the fall semester the 5th year students are to do a Thesis Preparation.
Through the development of a ‘Thesis Preparation Booklet’ to be handed into the Studierådet before the end of the semester (deadline will be announced at the beginning of the course) students will have developed a clear focus, thesis question, for their diploma project and will have the opportunity to build an architectural design research on a specific subject the students want to pursue further. The architectural design research, could have an architectural design agenda, technical/material agenda, theoretical or programmatic agenda. It is important that all material is processed by the student and brought together in a booklet. The Thesis Preparation is an opportunity for the students to develop specific techniques and skills as well as to formulate an architectural design ambition through design research.
Requirements:
A4 sized and bind ‘Thesis Preparation Booklet’ of 20 pages including text, images and drawings.

The studio presentation will be part of the future diploma portfolio and shall be delivered in an appropriate and fully qualified way.

b) Examination
Projektet ingår i examensportföljen och skall dokumenteras på ett lämpligt och kvalificerat sätt.
80% närvaro. Studenten ska aktivt ha deltagit i ritsalsundervisningen och vid föreläsningar och seminarier etc., samt ha godkända deluppgifter och slutpresentation. Deltagande vid kritikgenomgångar är obligatoriskt.
Kompletteringskrav: Arbetet skall utföras, och i förekommande fall kompletteras, inom given tidsram. Se generella anvisningar.
(Grundprincip: Höstterminsprojekt skall ha blivit godkänt senast vid påföljande vårtermins slut; vårterminsprojekt senast fore påföljande hösttermins start. Materialet skall lämnas in minst en vecka dessförinnan.)
Projektet ska dokumenteras i en portfölj. Ritningar och samtliga analyser och modeller ska finnas med i dokumentationen. Processen ska redovisas.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Fransson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A52Y2B

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 4-5

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd