AD1KU1 Ämneskomplettering för arkitekter I 7,5 hp

Supplementary Course for Architects I

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursens innehåll utformas tillsammans med kursansvarig lärare för att på bästa sätt möta de behov av komplettering som den enskilda studenten behöver. Individuella uppgifter såväl som grupparbete ingår.

Lärandemål *

Syftet med kursen är att ge studenterna möjlighet att komplettera tidigare utbildning och erfarenhet med sådana för  arkitekter specifika  kunskaper och färdighetersom behövs föratti Sverigekunna utöva det yrke som den utländska  utbildningen har förberett  dem för.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- beskriva och kritiskt analysera signifikanta skillnader mellan i Sverige vanligt förkommande arbetsförhållanden och de   arbetsförhållanden som den egna utbildningen forberett studenten på

- identifiera utmaningar i form av kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt som kan vara hinder for studenten att få arbete inom den egna professionen i Sverige, samt beskriva effektiva, kreativa och konstruktiva sätt att ta sig an dessa utmaningar

- presenteraen personlig portfölj uppbyggd efteri Sverige oftaanvänd modell

- pålämpligt sätt redogöra för de nya kunskaper, färdigheter och/eller örhållningssätt som studenten tagit till sig inom ramen för kursen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart .

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller påliknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • LEXA - Löpande examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

LEXA  - Löpande examination, 7,5, betygsskala:  P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Elin Strand Ruin

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD1KU1

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Franson (per.franson@arch.kth.se), Paulina von Rahmel (paulina.vonrahmel@arch.kth.se)