AD1LA2 Laserskärning 2 2,0 hp

Laser Cutting 2

Frivillig kurs i hantering av laserskärare

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Laserskärarens teoretiska grunder presenteras och dess olika möjligheter provas med handledning av lärare.

Lärandemål *

Kursens mål är att öka studenternas skicklighet och förmåga att använda laserskärare som verktyg i designprocessen. Studenterna skall efter avslutad kurs ha utvecklat en metodik för hur verktyget kan användas i egna projekt.

Kursupplägg

3 övningstillfällen á tre timmar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kursen vänder sig till alla studerande på KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Enligt besked vid kursstart

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • MOM1 - Moment, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Minst 70% närvaro och genomförda godkända uppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.