AD236V Arkitektur och genus: Introduktion 7,5 hp

Architecture and Gender: Introduction

Kursen syftar till att ge verktyg för feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur. Under kursen kommer vi att studera den samtida feministiska teoribildningen och undersöka hur hus och andra byggda strukturer förhåller sig till den.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Under kursen studerar vi feministiska teoribildningar och arkitekturpraktiker och undersöker hur hus och andra byggda strukturer förhåller sig till dem. Vi ägnar oss åt feministisk kritik av arkitekturens kultur och dess förhållande till sexualitet, etnicitet och klass och som vidmakthållare av en normativ maskulinistisk smak. Kursen är uppbyggd kring en serie begrepp, bl.a. heteronormativitet, genusperformance och intersektionalitet som behandlas i relation till arkitektur.

Lärandemål *

Kursen syftar till att ge verktyg för feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur. Under kursen kommer vi att studera den samtida feministiska teoribildningen och undersöka hur hus och andra byggda strukturer förhåller sig till den.

Efter genomgången kurs ska studenten ha grundläggande verktyg för att  göra feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur.

Kursupplägg

Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie med totalt drygt 10 tillfällen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

  • Högskolestudier om minst 30 hp.
  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Studier i konst, design, arkitektur och/eller genusteori, eller motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet. Närmare upplysningar lämnas av kursansvarig

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturlista ges vid kursstarten.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • MOM1 - Aktivt deltagane 80%, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • MOM2 - Godkänd och redovisad inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

MOM1 - Aktivt deltagande 80%, 5 hp, betygsskala: P, F

MOM2 - Godkänd och redovisad inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

För godkänt på hela kursen krävs att båda momenten är godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Katja Tollmar Grillner

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD236V

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Kursen ingår i kursserien Arkitektur och Genus, som utöver denna kurs omfattar fyra kurser om vardera 7,5 högskolepoäng.

Kontaktperson

Katja Tollmar Grillner (katja.grillner@arch.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.