Hoppa till huvudinnehållet

AD236V Arkitektur och genus: Introduktion 7,5 hp

Kursen syftar till att ge verktyg för feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur. Under kursen kommer vi att studera den samtida feministiska teoribildningen och undersöka hur hus och andra byggda strukturer förhåller sig till den.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-08-28 fristående studerande

Anmälningskod

10019

Rubriker med innehåll från kursplan AD236V (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie med totalt drygt 10 tillfällen.

Kursinnehåll

Under kursen studerar vi feministiska teoribildningar och arkitekturpraktiker och undersöker hur hus och andra byggda strukturer förhåller sig till dem. Vi ägnar oss åt feministisk kritik av arkitekturens kultur och dess förhållande till sexualitet, etnicitet och klass och som vidmakthållare av en normativ maskulinistisk smak. Kursen är uppbyggd kring en serie begrepp, bl.a. heteronormativitet, genusperformance och intersektionalitet som behandlas i relation till arkitektur.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge verktyg för feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur. Under kursen kommer vi att studera den samtida feministiska teoribildningen och undersöka hur hus och andra byggda strukturer förhåller sig till den.

Efter genomgången kurs ska studenten ha grundläggande verktyg för att  göra feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

  • Högskolestudier om minst 30 hp.
  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Studier i konst, design, arkitektur och/eller genusteori, eller motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet. Närmare upplysningar lämnas av kursansvarig

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturlista ges vid kursstarten.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Aktivt deltagane 80%, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • MOM2 - Godkänd och redovisad inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

MOM1 - Aktivt deltagande 80%, 5 hp, betygsskala: P, F

MOM2 - Godkänd och redovisad inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

För godkänt på hela kursen krävs att båda momenten är godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Kursen ingår i kursserien Arkitektur och Genus, som utöver denna kurs omfattar fyra kurser om vardera 7,5 högskolepoäng.

Kontaktperson

Katja Tollmar Grillner (katja.grillner@arch.kth.se)