Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AD237V Arkitektur och genus: Uppsats 7,5 hp

Kursen syftar till att, genom arbete i första hand med text, utveckla verktyg för feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur. Under kursen kommer vi att studera feministiskt skrivande inom arkitekturens feministiska teoribildningar och kritiska praktiker. Kursen är en fördjupning med övningar, uppsatsskrivning och seminarier

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 LL fristående studerande

Anmälningskod

20088

Rubriker med innehåll från kursplan AD237V (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen är en fördjupningsdel som innehåller övningar och uppsatsarbete och omfattar fem seminarier samt en hemuppgift i form av en text om 2000 ord, illustrationer och annat bildmaterial.

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att studera feministiskt skrivande inom arkitekturens feministiska teoribildningar och kritiska praktiker. Kursen är upplagd med föreläsningar och handledningsseminarier. Följande teman behandlas i föreläsningarna: Skrivande feminism; Röst och tilltal; Plats, rum, situation och dialog; Akademiska konventioner. Uppsatsarbetet understöds av löpande hemuppgifter.

Lärandemål

Kursen syftar till att genom fördjupat arbete med uppsatsskrivande utveckla verktyg till feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur. Efter kursens genomförande ska studenten ha en grundläggande orientering i feministiska skrivpraktiker inom arkitektur och rumsgestaltning, samt inlett utvecklingen av ett eget praktiskt förhållningssätt till detta.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Universitetsstudier om 60 hp samt dokumenterade kunskaper i Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Katarina Bonnevier Behind Straight Curtains – Towards a Queer Feminist Theory of Architecture, AxlBooks, Stockholm 2007.

Annelie Bränström Öhman och Mona Livholts (red.) Genus och det akademeiska skrivandets former, Studentlitteratur, Lund 2007.

Katja Grillner, Per Glembrandt, Sven-Olov-Wallenstein (Eds) 01.AKAD – Experimental Research in Architecture and Design – Beginnings, AKAD through AxlBooks, Stockholm 2005.

Nina Lykke Könsforskning: En guide til feministisk teori, metodologi og skrift, Kap 9, sid 177-200, och Kap 10, sid 201-216  (Forlaget Samfundslitteratur, Fredriksberg 2008)

Övrig litteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOMA - Aktivt deltagande 80%, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • MOMB - Uppsats, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt krävs: 80% deltagande i all undervisning, godkänt projekt/uppsats samt aktivt deltagande i avslutande seminarium

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Kursen ingår i kursserien Arkitektur och Genus som omfattar fyra kurser om vardera 7,5 högskolepoäng, samt en projektfördjupning om 15 hp.

Kontaktperson

Katja Grillner, grillner@kth.se

Övrig information

Kursen ingår i kursserien Arkitektur och Genus som riktar sig till en feministiskt inriktad bred målgrupp: tex arkitektur-, planerings-, design-, och konststudenter, professionella utövare inom dessa områden, liksom arkitekturintresserade inom andra arbetsfält.

Schema och övrig information publiceras på Arkitekturskolans hemsida.