Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AD2862 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer 15,0 hp

The aim of this studio-based course is to give an introduction to design-led research in urban planning and design, and to establish a broad understanding of the complexities of macro and micro practices on economic, political, social, environmental and physical urban development. The course will train participants in analysing, visualizing and responding architecturally to urban and rural spaces as physical, cultural, political and social entities.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60379

Rubriker med innehåll från kursplan AD2862 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studiokultur: Centralt för studiokursen är designprojekt vilka utvecklas genom en serie uppgifter och workshops. Projekten involverar samarbete och individuellt arbete, stött av lektioner, seminarier, workshops, handledning individuellt och i grupp med lärare och externa gäster. Kursen kommer vägleda kursdeltagare när de går i dialog med lokala aktörer, intressenter, och andra involverade; reflekterar kring samtida och situerad diskurs; samt skärper kritiskt tänkande. Kursen stödjer deltagare i att formulera sina egna positioneringar i problemområdet. SUPD-programmet upprätthåller ett brett internationellt nätverk och bjuder in yrkesverksamma för gästlektioner, seminarier, workshops, och kritiktillfällen.

Kursen är strukturerad runt ett specifikt ämnesområde med litteraturseminarier genom hela terminen. Under PRO1 går kursen parallelt med den programobligatoriska kursen Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design, som undersöker forskningsteori och metodi. Studiokuren kommer utveckla, utöva och applicera, testa, och anpassa teorier och metoder från den teoretiska kursen fokuserat kring konstnärliga, designledda och praktikbaserade metoder liksom olika former av representation. Studiokursen utvecklar strategiska förslag för rurala eller urbana situationer baserade på en grundlig forskningsprocess.

Under PRO2 kommer studiokursen utgå från diskurser kring diversifierade urbana sociala situationer och ekonomier för att ta fram förslag om situerade urbana policys och utformningar för ett specifikt område och en specifik plats.

Lärandemål

Målet för denna studiobaserade kurs är att introducera designledd forskning i stadsplanering och stadsutformning, liksom att etablera en bred förstelse för de komplexiteter som finns i ekonomiska, politiska, sociala, miljömässiga, och fysiska planeringspraktiker på båda micro och macronivå. Under studiokrusen kommer kursdeltagare utveckla sina verktyg att använda olika konstnärliga forskningsmetoder, liksom förstärka sin kapacitet att själva ta fram problemformuleringar. Kursen kommer också träna kursdeltagarna i att analysera, visualiera, och arkitektoniskt svara på stads- och landsbygdsrum som fysiska, kulturella, politiska och sociala enheter. Centralt för kursens lärande är problemformulering, och efter kursen kommer studennterna vara försedda med kunskap och färdighet att formulera hållbarhetsproblem på ett sådant sätt att de kan undersökas och utvecklas i designarbete. 

Efter genomförande av kursen ska studenterna kunna:

 • Formulera hållbara stadsbyggnadsproblem på ett sådant sätt att de (a) relaterar till bredar hållbarhets- och samhällsutmaningar på ett produktivt vis, och (b) kan undersökas och hanteras genom designförslag.
 • Analysera en given rumslig situation i förhållande till dess kulturella, socio-ekonomiska, politiska, och historiska kontext, med hänsyn till intersektinoella utmaningar (etnicitet, kön, klass, maktstrukturer)
 • Visualisera och muntligt påvisa och förklara hur stadsformgivning påverkas av och är länkat till olika skalor från micro till makropolitik i förhållande till lokala, regionala, nationella och globala sammanhang.
 • Utveckla ett konceptuellt ramverk för designprojekt och inom det ramverket utveckla ett projekt;
 • Identifiera och kritiskt granska hur koncept, metoder och resultat av stadsformgivning inverkar på vardagslivet, och reflektera över yrkesetik och yrkesansvar.
 • Representera och kommunicera projektarbete så att det kan förstås och utvärderas av externa kritiker och annan publik.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Bachelor degree in Architecture, Landscape Architecture, Urban Design, or Physical Planning, but if free seats are available they can be offered to students with other background. In case the number of students exceeds the number of seats, a selection will be made based on following criteria:

1. Students who have a Bachelor degree in Architecture, Landscape Architecture, Urban Design, or Physical Planning and have been accepted to the program on grounds of the quality of the portfolio.

2. Attendance and performance in AD2867 Studio 1.1.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

To be announced at course start.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO2 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Studenter måste fullgöra följande krav för att erhålla godkänt betyg (E):

-        Aktivt deltagande i seminarier (3hp)

-        Examination av designprojekt PRO2: designförslag framtagna individuellt och/eller i grupp

-        Examination av designprojekt PRO3: designförslag framtagna individuellt och/eller i grupp

Bedömning och betygssättning (A-F) inkluderar designförslag, skrivna, och muntliga prestationer genom hela kursen ur ett helhetsperspektiv. Den akademiska kvaltiteten hos individuella projekt utgör 70% av bedömningsgrunden, men studenters aktivitet och ambitioner att hantera utmanande frågeställningar tas i beaktande. Betygssättning följer kriterier satta av Biggs, J (2003) Teaching for Quality Learning at University. Second Edition (The Open Society for Research into Higher Education & Open University Press, p 193).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Koch daniel.koch@arch.kth.se