AD2863 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 2.1- Urbana Ekologier 22,5 hp

Sustainable Urban Planning and Design Studio 2.1- Urban Ecologies

The aim of this studio-based course is to give an introduction to urban planning and design strategies, and establish a broad understanding of the complex economic, political, social, environmental and physical forces that influence urban growth and development. The course will give participants an insight into the social, cultural and political implications of urban transformation, as well as provide training in analysing, describing and responding architecturally to urban spaces as a physical entity. 

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ingen information tillagd

Lärandemål *

The aim of studio-based course is to give an introduction to urban planning and design strategies, in a broad understanding of the complex economic, political, social, environmental, and physical forces that influence urban growth and development. The course will give participants an insight into the social, cultural and political implications of urban transformation as well as provide training in analysing, describing and responding architecturally to urban spaces as a physical entity. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Bachelor degree in Architecture, Landscape Architecture, Urban Design, or Physical Planning and the acceptance to the program through a portfolio. In admittance, priority will be given to students who participated in Studio 1.1 and Studio 1.2.

For external students:

• A completed Bachelor Degree in Architecture, Landscape Architecture, Urban Design, or Physical Planning.

• Documented proficiency in English B or equivalent.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 8,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projekt, 8,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Orienteringsprojekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Gruppövning, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sepideh Karami

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD2863

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.