Hoppa till huvudinnehållet

AD2863 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 2.1- Urbana Ekologier 22,5 hp

The aim of this studio-based course is to give an introduction to urban planning and design strategies, and establish a broad understanding of the complex economic, political, social, environmental and physical forces that influence urban growth and development. The course will give participants an insight into the social, cultural and political implications of urban transformation, as well as provide training in analysing, describing and responding architecturally to urban spaces as a physical entity. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AD2863 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den här studiobaserade kursen syftar till att ge kursdeltagare insikt i formgivningsstrategier och processer för stadsomvandling. Deltagare kommer erhålla en förståelse för stadsplanerings- och stadsformgivningsdiskurser i förhållande till urbanteori. Kursseminarier kommer behandla representationer av stadsrum, stadsbyggnads- och arkitektoniska metoder, strategier, och specifika fallstudier. Via utveckling av kunskap genom forskning och fältarbete kommer studenterna bygga en bred förståelse för de komplexa ekonomiska, politiska, sociala, miljömässiga och fysiska krafter som påverkar stadstillväxt och stadsutveckling.

Projektet kommer att fokusera på hantering av komplexa sociala utmaningar, såsom social segregation, relation mellan virtuella och fysiska rum, eller vilken roll det urbana rummet spelar det i samtida samhället. Studenter kommer tränas i att utveckla konkreta, funkionella och arkitektoniskt uttrycksfulla lösningar som svar på den aktuella utmaningen.

Lärometoder inkluderar fältstudier och efterforskning i olika stadsområden, med olika miljöer, i en vald stad. Analys kommer genomföras med utförliga platsobservationer, offentliga dokument, och arkivforskning kring tekniska/arkitektoniska ritningar och historiska dokument. Betoning kommer läggas på förmåga att förstå och beskriva materiella och sociala förutsättningar hos befintliga stadsrum; en sådan förmåga ses som en förutsättning för att föreslå en transformerad eller ny organisation och designprocess. Lektioner, seminarier och litteraturstudier löper parallellt med formgivningsuppgifger för att ge ett teoretiskt och conceptuellt ramverk.

Lärandemål

- Målet för denna studiobaserade kurs är att ge djupare kunskap och förmåga att arbeta med stadsplanering- och stadsutformingsstrategier, och att etablera en bred förståslse för de komplexa ekonomiska, politiska, sociala, miljömässiga, och fysiska krafter som påverkar stadstillväxt och -utveckling. Kursen kommer ge deltagare insikt i de intrikata dialoger kring problemformulering, forskningsrpojekt och designförslag för förändring av stadsmiljöer. Studenterna kommer kunna formulera mångsidiga och sammanhängande förslag förslag som tar i beaktande de komplexa ekologiska system som spelar en viktig roll i att definiera ett territorie eller ett område, och kommer kunna arbeta med icke-mänsklika aktörer och perspektiv som integrerad del av sina strategier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

- Bachelor degree in architecture, landscape architecture, or urban planning and design.

- the previous study should include at least 30 ECTS in an art or design field.

In this interdisciplinary project, a number of places will be given to students from adjacent disciplines.

Rekommenderade förkunskaper

Bachelor degree in Architecture, Landscape Architecture, Urban Design, or Physical Planning and the acceptance to the program through a portfolio. In admittance, priority will be given to students who participated in Studio 1.1 and Studio 1.2.

For external students:

• A completed Bachelor Degree in Architecture, Landscape Architecture, Urban Design, or Physical Planning.

• Documented proficiency in English B or equivalent.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO3 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO4 - Projekt, 11,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM2 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Studenter måste fullgöra följande krav för att erhålla godkänt betyg (E):

  • Aktivt deltagande i seminarier (3hp)
  • Examination av designprojekt PRO3: designförslag framtagna individuellt och/eller i grupp
  • Examination av designprojekt PRO4: designförslag framtagna individuellt och/eller i grupp

Bedömning och betygssättning (A-F) inkluderar designförslag, skrivna, och muntliga prestationer genom hela kursen ur ett helhetsperspektiv. Den akademiska kvaltiteten hos individuella projekt utgör 70% av bedömningsgrunden, men studenters aktivitet och ambitioner att hantera utmanande frågeställningar tas i beaktande. Betygssättning följer kriterier satta av Biggs, J (2003) Teaching for Quality Learning at University. Second Edition (The Open Society for Research into Higher Education & Open University Press, p 193).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD2863

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Koch (daniel.koch@arch.kth.se)