Hoppa till huvudinnehållet

AD2EXU Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå 30,0 hp

Huvudsyftet med examensarbetet är att ge studenten en möjlighet att efter eget intresse genomföra ett självständigt forsknings- och/eller designprojekt inom området stadsplanering och design.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AD2EXU (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensprojektet är slutuppgiften i en tvåårig masterutbildning.Efter att ha fullgjort ett antal projektarbeten eller studior i stadsbyggnad samt teoretiska kurser i en mängd olika ämnen genomförs examensprojektet under programmets fjärde termin.Särskild tonvikt ligger på frågor om hållbarhet och klimattålighet, som utgör programmets kärna.Examensarbetet är uppbyggt kring en process av praktikstyrd forskning.

Under höstterminen innan examensarbetets början utformar studenterna ett häfte på 10–15 sidor för examensarbetet. Detta sker på en rad särskilda seminarier. Häftet omfattar:

 • en arbetstitel och sammanfattning på ca 300 ord, där det planerade projektets tema beskrivs.

 • en forskningsfråga.

 • en översikt av de teorier, praktiker och metoder som ska tillämpas och utvecklas i examensarbetet.

 • en beskrivning av examensarbetets kontext (plats, situation: intressenter, politiska dagordning, konflikter, o s v).

 • ett preliminärt program för projektet.

 • ett till tre referensprojekt.

 • en stegvis dagordning för projektet och ett tidsschema för examensarbetets 20 veckor/100 dagar.

Arbetshäftet är obligatoriskt för registrering i examensprojektet i samhällsplanering och stadsbyggnad.Under examensprojektkursen arbetar studenterna självständigt och träffar sina handledare regelbundet.Arbetsprocessen är uppbyggd kring tre seminarier: halvterminskritiken, med gästkritiker; ”gröntljusseminariet” ca två veckor före examination; och examinationen med internationella gästkritiker, vid terminens slut. 

Lärandemål

Examensprojektets syfte är att hjälpa studenterna att genomföra självständiga forskningsprojekt på området stadsbyggnad, där de tillämpar och vidareutvecklar den kunskap och kompetens i design och metodik som de inhämtat på tidigare kurser på programmet hållbar samhällsplanering och stadsbyggnad.Det designbaserade examensprojektet är inriktat på samtida stadsproblematik.Studenterna avgränsar sina forskningsfrågor, formulerar en designuppgift, identifierar teorier som stärker deras argumentation samt hittar lämpliga metoder för att genomföra projektet. De utarbetar argument till den formulerade uppgiften.Ett examensprojekt uppvisar yrkesmässig mognad när studenten

 • i sin formulering av forskningsfrågor och designuppgifter vidkänner komplexiteten hos metoder för hållbar och resilient stadsbyggnad genom att beakta olika dimensioner (t ex fysiska och politiska, organisationsformer, motiv, plan- och bygglagar och rutiner, samt dessa faktorers inverkan på individers livsstil och de byggda miljöerna), miljörelaterade, sociala och mentala ekologier, samt stadsbyggnadens politiska och estetiska aspekter.

 • hanterar komplexa frågeställningar och utformar samt reflekterar kring relevanta metoder och designtekniker.

 • utformar hållbara kompetenser med hjälp av teori och metod.

 • i sitt designförslag behandlar alternativa utvecklingsvägar.

 • visar etiska hänsyn.

 • intar ett intersektionellt perspektiv på maktanalys.

 • utvärderar och reflekterar över examensprojektets konsekvenser samt den kunskap som förvärvats under arbetets gång.

 • kommunicerar och för en jury presenterar projektet, på ett sätt som tydligt påvisar den kunskap och kompetens inom arkitektur och stadsbyggnad som förvärvats.

Examensarbetet bedöms av gästkritiker, handledare och examinatorn utifrån följande frågeställningar:

 • Motivation, ståndpunkt:Vilket hållbarhetsgrepp förespråkas i examensarbetet?Bidrar examensarbetet till en samtida urban diskurs om hållbarhet?

 • Idé och originalitet:Ger examensarbetet prov på en experimentell syn på arkitektur och stadsbyggnad, och är det nytänkande inom området hållbar urbanism?

 • Kritiskt tänkande:Är examensarbetet självständigt och oberoende?

 • Teori och metod:Uppvisar examensarbetet en förmåga till kritisk hantering av teori och metod?Bidrar examensarbetet till utvecklingen av metoder och processer inom området hållbar samhällsplanering och stadsbyggnad?

 • Form, design, presentation och kommunikation:Hur heltäckande och kompetent kommuniceras examensarbetet visuellt och konceptuellt?

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenterna har sökt till programmet med arbetsprover.De har en kandidatexamen i arkitektur, landskapsarkitektur, samhällsbyggnad eller fysisk planering, och har deltagit i och fullgjort merparten av programkurserna i UPD-specialiseringen.De har tagit 60 högskolepoäng på väg mot en Master of Science examen i arkitektur.Examensprojektet genomförs under programmets sista termin.En plan och avsiktsförklaring (examensarbetshäfte) måste inlämnas och godkännas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturlista meddelas i samband med kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • XUP1 - Halvtidsseminarium, 15,0 hp, betygsskala: P, F
 • XUP2 - Slutinlämning, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 • HALV – halvterminsseminariet, 15,0, betyg: G/IG

 • SLUT – examination, 15,0, betyg: G/IG

  Alla examensprojekt presenteras på offentliga examensdagar.

Övriga krav för slutbetyg

Praktikstyrt forskningsprojekt, halvterminskritik, ”gröntljusseminarium”-presentation, visuell presentation och examination, 30,0 högskolepoäng, betygsskala: P/F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD2EXU

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Koch daniel.koch@arch.kth.se