AE1501 Miljösystemanalys för samhällsbyggnad 7,5 hp

Environmental System Analysis for Built Environment

Kursen innefattar grundläggande teoribildning och begrepp inom miljösystemanalys. Ett urval av olika miljösystemanalytiska verktyg behandlas samt de olika verktygens koppling till olika beslutsituationer och aktörer.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursens mål är att studenterna efter kursen ska kunna:

•  Identifiera grundläggande begrepp inom miljösystemanalys

•  Förklara grundläggande teorier inom miljösystemanalys

•  Beskriva framväxten av miljösystemanalys

•  Redogöra för och tillämpa ett urval av miljösystemanalytiska verktyg och använda dessa i olika beslutssituationer

•  Relatera miljösystemanalys och miljömål – exempel från Sverige och internationellt

•  Reflektera kring miljösystemanalys i arbetet för hållbar samhällsutveckling

•  Redogöra för och analysera ett antal åtgärder som kan vidtas för att förhindra eller minimera miljöpåverkan och därigenom medverka till en hållbar samhällsutveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av föreläsningar, övning, projektarbete och seminarier.

Kursen fokuserar på miljösystemanalytiska verktyg och innefattar grundläggande teoribildning och begrepp inom miljösystemanalys och systemanalys. I kursen presenteras ett urval av olika miljösystemanalytiska metoder och verktyg som kan appliceras på olika beslutssituationer inom exempelvis policy, planering, projekt, management och tekniker ur ett hållbarhetsperspektiv, med ett systemanalytiskt angreppssätt. Några av de verktyg som behandlas är miljökonsekvensbeskrivning, strategisk och integrerad miljöbedömning, multikriterieanalys, geografiska informationssystem, livscykelanalys, materialflödesanalys, miljöledning och ekonomiska verktyg som kostnads-nyttoanalys. Verktygens koppling till olika systemgränser, beslutssituationer och aktörer behandlas, liksom användningsområden och begränsningar.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet samt AE1105 Miljö- och markkemi eller kurser med motsvarande innehåll.

Litteratur

Meddelas före kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Datorlaboration, 1,5, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Ulla Mörtberg <mortberg@kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1M1303

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.