Hoppa till huvudinnehållet

AE1501 Miljösystemanalys för samhällsbyggnad 7,5 hp

Kursen innefattar grundläggande teoribildning och begrepp inom miljösystemanalys. Ett urval av olika miljösystemanalytiska verktyg behandlas samt de olika verktygens koppling till olika beslutsituationer och aktörer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AE1501 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, övning, projektarbete och seminarier.

Kursen fokuserar på miljösystemanalytiska verktyg och innefattar grundläggande teoribildning och begrepp inom miljösystemanalys och systemanalys. I kursen presenteras ett urval av olika miljösystemanalytiska metoder och verktyg som kan appliceras på olika beslutssituationer inom exempelvis policy, planering, projekt, management och tekniker ur ett hållbarhetsperspektiv, med ett systemanalytiskt angreppssätt. Några av de verktyg som behandlas är miljökonsekvensbeskrivning, strategisk och integrerad miljöbedömning, multikriterieanalys, geografiska informationssystem, livscykelanalys, materialflödesanalys, miljöledning och ekonomiska verktyg som kostnads-nyttoanalys. Verktygens koppling till olika systemgränser, beslutssituationer och aktörer behandlas, liksom användningsområden och begränsningar.

Lärandemål

Kursens mål är att studenterna efter kursen ska kunna:

•  Identifiera grundläggande begrepp inom miljösystemanalys

•  Förklara grundläggande teorier inom miljösystemanalys

•  Beskriva framväxten av miljösystemanalys

•  Redogöra för och tillämpa ett urval av miljösystemanalytiska verktyg och använda dessa i olika beslutssituationer

•  Relatera miljösystemanalys och miljömål – exempel från Sverige och internationellt

•  Reflektera kring miljösystemanalys i arbetet för hållbar samhällsutveckling

•  Redogöra för och analysera ett antal åtgärder som kan vidtas för att förhindra eller minimera miljöpåverkan och därigenom medverka till en hållbar samhällsutveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs:  AL1301 Naturresursteori

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Annonseras före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENB - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN2 - Övning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN3 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ulla Mörtberg

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE1501

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Gammal kod: 1M1303