Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AE1502 Miljösystemanalys för energi och miljö 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61248

Rubriker med innehåll från kursplan AE1502 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på miljösystemanalytiska verktyg och innefattar grundläggande teoribildning och begrepp inom miljösystemanalys och systemanalys. I kursen presenteras ett urval av olika miljösystemanalytiska metoder och verktyg som kan appliceras på olika beslutssituationer inom exempelvis policy, planering, projekt, management och tekniker ur ett hållbarhetsperspektiv, med ett systemanalytiskt angreppssätt. Några av de verktyg som kommer att behandlas är miljökonsekvensbeskrivning, strategisk och integrerad miljöbedömning, multikriterieanalys, livscykelanalys och materialflödesanalys, miljöledning och samhällsekonomiska verktyg som kostnads-nyttoanalys och positionsanalys. Verktygens koppling till olika systemgränser, beslutssituationer och aktörer behandlas, liksom användningsområde och begränsningar.

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Dessutom ingår ett eget projektarbete som presenteras muntligt och skriftligt. Föreläsningarna behandlar grundläggande teori, begrepp och trender, diskussion om systemperspektiv samt genomgång av och diskussion kring olika miljösystemanalytiska verktyg. Övningarna är kopplade till energiområdet och/eller till bygg- och anläggningsprojekt där ett eller flera verktyg prövas. I det egna projektarbetet finns möjlighet att fördjupa sig i ett eller flera miljösystemanalytiska verktyg.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

- översiktligt beskriva grundläggande teoribildning inom miljösystemanalys och systemanalys

- beskriva, analysera och ha förståelse för ett urval av miljösystemanalytiska verktyg och dess tillämpningar i olika beslutssituationer i samhället

- känna till och ha förståelse för ett antal åtgärder som kan vidtas för att förhindra eller minimera miljöpåverkan och därigenom medverka till en hållbar samhällsutveckling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper inom naturresurser, miljö och hållbar utveckling som motsvarar innehållet i kurserna:

AL1351 Energi, Miljö och hållbar utveckling (4.5hp)

MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter (7.5 hp)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Annonseras före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Gruppövning, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd