AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp

Fluid Mechanics for Architecture and Built Environment

Kursen innehåller grundläggande principer och teorier samt ger beräkningsförmåga inom strömningsmekanik med tillämpningar på vatten och luft samt ger grundläggande kunskaper om värme- och massöverföring i byggnadskomponenter

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Beskriva och förklara grundläggande begrepp och fenomen inom strömningsmekanik och teknisk termodynamik samt några grundläggande ekvationer kunna härleda vissa principiellt viktiga samband.

Lösa beräkningsuppgifter som behandlar hydrostatisk, stationärt flöde i rör och öppna kanaler, krafter som orsakas av vätskor i rörelse.

Lösa beräkningsuppgifter som behandlar tillämpningar av energiekvationen inkl strömningsmaskiner och strömmande mediers värmeöverföring.

Kursens huvudsakliga innehåll

Vätskor: grundläggande begrepp

Fluidegenskaper, tryck, ytspänning, viskositet.

Stillastående fluider: Hydrostatik

Pascals lag, Stevinos lag, Manometrar, tryckberäkningar mot plana och buktiga ytor.

Vätskor i rörelse: Dynamik

Kontinuitetsekvationen, Eulers ekvation, Bernoullis ekvation och rörelsemängdsekvationerna.

Rörströmning:Trycksatt flöde

Laminär och turbulent strömning i rör, Reynolds tal, Darcy-Weisbach ekvationen, Moody diagram (fördelade tryckförluster), Mindre (lokala) tryckförluster, Flöde/maskin energiutbyte.

Strömning med fri vattenyta: I floder och öppen kanal.

Likformig och olikformig strömning, specifik energi, flödesregimer, vattensprång, vattenytprofiler.

Grundläggande begrepp inom teknisk termodynamik samt kyl- och värmeprocessen.

Strömmande mediers värmeöverföring genom rör/kanaler och värmeväxlare.

Behörighet

Matematik 20hp och SG1117 Teknisk mekanik eller motsvarande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Programkurser i årskurs 1 och 2 obligatoriska för BPR, HBAT och MVTK inom Samhällsbyggnadsprogrammet

Litteratur

Introduktion to fluidmechanics, Fox and McDonald’s, Wiley, 8th edition

Tillämpad termodynamik Ingvar Ekroth, Eric Granryd. Studentlitteratur AB

Föreläsningsmaterial och övningar i strömningsmekanik kommer att tillhandahållas.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,8, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 2,2, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övnings- och laborationskurs, 1,5, betygsskala: P, F

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen:

Formelsamling i strömningsmekanik, kommer delas ut.

Kompendium i Tillämpad termodynamik

Miniräknare

Krav för slutbetyg

Skriftliga tentamina (TEN1; 3,8 hp) och (TEN2;2,2 hp) och övningskurs (ÖVN1;1,5 hp)

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Kontaktperson

Luigia Brandimarte

Examinator

Luigia Brandimarte <luigia.brandimarte@abe.kth.se>

Övrig information

Föreläsningar och litteratur på engelska kan förekomma!

Gammal kod: 1M1301

Påbyggnad

Byggfysik samt Hydrologi

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.