Hoppa till huvudinnehållet

AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp

Kursen innehåller grundläggande principer och teorier samt ger beräkningsförmåga inom strömningsmekanik med tillämpningar på vatten och luft samt ger grundläggande kunskaper om värme- och massöverföring i byggnadskomponenter

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AE1601 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Vätskor: grundläggande begrepp

Fluidegenskaper, tryck, ytspänning, viskositet.

Stillastående fluider: Hydrostatik

Pascals lag, Stevinos lag, Manometrar, tryckberäkningar mot plana och buktiga ytor.

Vätskor i rörelse: Dynamik

Kontinuitetsekvationen, Eulers ekvation, Bernoullis ekvation och rörelsemängdsekvationerna.

Rörströmning:Trycksatt flöde

Laminär och turbulent strömning i rör, Reynolds tal, Darcy-Weisbach ekvationen, Moody diagram (fördelade tryckförluster), Mindre (lokala) tryckförluster, Flöde/maskin energiutbyte.

Strömning med fri vattenyta: I floder och öppen kanal.

Likformig och olikformig strömning, specifik energi, flödesregimer, vattensprång, vattenytprofiler.

Grundläggande begrepp inom teknisk termodynamik samt kyl- och värmeprocessen.

Strömmande mediers värmeöverföring genom rör/kanaler och värmeväxlare.

Lärandemål

Beskriva och förklara grundläggande begrepp och fenomen inom strömningsmekanik och teknisk termodynamik samt några grundläggande ekvationer kunna härleda vissa principiellt viktiga samband.

Lösa beräkningsuppgifter som behandlar hydrostatisk, stationärt flöde i rör och öppna kanaler, krafter som orsakas av vätskor i rörelse.

Lösa beräkningsuppgifter som behandlar tillämpningar av energiekvationen inkl strömningsmaskiner och strömmande mediers värmeöverföring.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Aktivt deltagande i kursen SG1117 Teknisk mekanik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Introduktion to fluidmechanics, Fox and McDonald’s, Wiley, 8th edition

Tillämpad termodynamik Ingvar Ekroth, Eric Granryd. Studentlitteratur AB

Föreläsningsmaterial och övningar i strömningsmekanik kommer att tillhandahållas.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 3,8 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Tentamen, 2,2 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övnings- och laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen:

Formelsamling i strömningsmekanik, kommer delas ut.

Kompendium i Tillämpad termodynamik

Miniräknare

Övriga krav för slutbetyg

Skriftliga tentamina (TEN1; 3,8 hp) och (TEN2;2,2 hp) och övningskurs (ÖVN1;1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE1601

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Byggfysik samt Hydrologi

Kontaktperson

Luigia Brandimarte

Övrig information

Föreläsningar och litteratur på engelska kan förekomma!

Gammal kod: 1M1301