AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp

Fluid Mechanics for Architecture and Built Environment

Kursen innehåller grundläggande principer och teorier samt ger beräkningsförmåga inom strömningsmekanik med tillämpningar på vatten och luft samt ger grundläggande kunskaper om värme- och massöverföring i byggnadskomponenter

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Vätskor: grundläggande begrepp

Fluidegenskaper, tryck, ytspänning, viskositet.

Stillastående fluider: Hydrostatik

Pascals lag, Stevinos lag, Manometrar, tryckberäkningar mot plana och buktiga ytor.

Vätskor i rörelse: Dynamik

Kontinuitetsekvationen, Eulers ekvation, Bernoullis ekvation och rörelsemängdsekvationerna.

Rörströmning:Trycksatt flöde

Laminär och turbulent strömning i rör, Reynolds tal, Darcy-Weisbach ekvationen, Moody diagram (fördelade tryckförluster), Mindre (lokala) tryckförluster, Flöde/maskin energiutbyte.

Strömning med fri vattenyta: I floder och öppen kanal.

Likformig och olikformig strömning, specifik energi, flödesregimer, vattensprång, vattenytprofiler.

Grundläggande begrepp inom teknisk termodynamik samt kyl- och värmeprocessen.

Strömmande mediers värmeöverföring genom rör/kanaler och värmeväxlare.

Lärandemål *

Beskriva och förklara grundläggande begrepp och fenomen inom strömningsmekanik och teknisk termodynamik samt några grundläggande ekvationer kunna härleda vissa principiellt viktiga samband.

Lösa beräkningsuppgifter som behandlar hydrostatisk, stationärt flöde i rör och öppna kanaler, krafter som orsakas av vätskor i rörelse.

Lösa beräkningsuppgifter som behandlar tillämpningar av energiekvationen inkl strömningsmaskiner och strömmande mediers värmeöverföring.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförd kurs:  SG1117 Teknisk mekanik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Introduktion to fluidmechanics, Fox and McDonald’s, Wiley, 8th edition

Tillämpad termodynamik Ingvar Ekroth, Eric Granryd. Studentlitteratur AB

Föreläsningsmaterial och övningar i strömningsmekanik kommer att tillhandahållas.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 3,8 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Tentamen, 2,2 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övnings- och laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen:

Formelsamling i strömningsmekanik, kommer delas ut.

Kompendium i Tillämpad termodynamik

Miniräknare

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftliga tentamina (TEN1; 3,8 hp) och (TEN2;2,2 hp) och övningskurs (ÖVN1;1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Luigia Brandimarte

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE1601

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Byggfysik samt Hydrologi

Kontaktperson

Luigia Brandimarte

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Föreläsningar och litteratur på engelska kan förekomma!

Gammal kod: 1M1301