Hoppa till huvudinnehållet

AE1707 Innovationer för hållbar utveckling på en lokal eller global nivå 7,5 hp

Kursen, som ges på engelska, är en kvällskurs med fokus på hållbar utveckling, entreprenörskap och innovation på såväl lokal som global nivå. Syftet är att studenten skall utveckla ett konkret förslag (idé/innovation) som främjar en hållbar utveckling. Detta kan vara en teknisk applikation, en metod/modell, en ”mobilapp” eller liknande.

Föreläsningarna skall dels ge en introduktion och exempel på olika problemkomplex som finns i industri- och utvecklingsländer och visa på teknikens roll, samt ge verktyg och inspiration till idéer.

Föreläsningarna kommer att behandla olika konceptområden som tex hållbar stadsutveckling, kommunikation och ICT, energi, vatterelaterade frågor, den globala kemikalie användningen, innovationer och företagande mm. Dessutom kommer olika verktyg för omvärlds- och problemanalys, målformulering, skriftlig och muntlig presentation mm att behandlas.

Studenten skall göra en förstudie med bla en probleminventering av någon ”hållbarhetsfråga” och sedan föreslå en lösning, innovation som presenteras i ett ”Concept Note”, vilket skall kunna delta i en studentdriven idétävling sponsrad av näringslivet.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AE1707 (HT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en kvällskurs med fokus på hållbar utveckling, entreprenörskap och innovation på såväl lokal som global nivå. Syftet är att studenten skall utveckla ett konkret förslag (idé/innovation) som främjar en hållbar utveckling. Detta kan vara en teknisk applikation, en metod/modell, en ”mobilapp” eller liknande.

Föreläsningarna skall dels ge en introduktion och exempel på olika problemkomplex som finns i industri- och utvecklingsländer och visa på teknikens roll, samt ge verktyg och inspiration till idéer.

Föreläsningarna kommer att behandla olika konceptområden som tex hållbar stadsutveckling, kommunikation och ICT, energi, vatterelaterade frågor, den globala kemikalie användningen, innovationer och företagande mm. Dessutom kommer olika verktyg för omvärlds- och problemanalys, målformulering, skriftlig och muntlig presentation mm att behandlas.

Studenten skall göra en förstudie med bla en probleminventering av någon ”hållbarhetsfråga” och sedan föreslå en lösning, innovation som presenteras i ett ”Concept Note”, vilket skall kunna delta i en studentdriven idétävling sponsrad av näringslivet.

Lärandemål

Beskriva, problematisera och diskutera vad som driver ekonomisk, social och teknisk utveckling och hur den påverkan miljön.

Beskriva globaliseringens och teknikens roll i utvecklingen, hot och möjligheter.

Analysera och beskriva vad hållbar utveckling står för miljömassigt, ekonomiskt, tekniskt och socialt samt hur dessa.

Beskriva hur historiska, politiska, ekonomiska och sociala strukturer främjar rspektive hindrar en hållbar utveckling både nationellt, reginalt och globalt.

Identifiera och tillämpa de kunskaper vilka är till nytta för en hållbar utveckling, nationellt och globalt.

Planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete som resulterar i en idé/innovation relaterande till hållbar utveckling.

Kunna delta i en studentdriven projektidétävling med fokus på hållbar utveckling, NORQUEST.

Kursupplägg

Kursen är en kvällskurs där föreläsare från KTH och olika myndigheter, företag och organisationer delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Kursen består av ett föreläsningsblock, hemuppgifter och av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt.

Uppsatsen skall bestå av ett väl underbyggt projektförslag som skall kunna delta i en idétävling eller vara grunden för ett examensarbete på kandidat- eller mastersnivån (tex underlag för en MFS-ansökan).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet.

Rekommenderade förkunskaper

The course is given in English.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ANN1 - Närvaro, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • INL1 - Uppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektförslag, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

ANN1             Närvaro 1hp, betygsskala P/F

INL1               Hemuppgift, 2hp, betygsskala P/F

PRO1              Uppsats, 3hp, betygsskala A-F

SEM1              Seminarium, 1,5 hp, betygsskala A-F           

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE1707

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Syftet är att få till stånd ett samarbete mellan alla KTH:s skolor, myndigheter, organisationer och näringsliv för att ta del av studenternas innovativa kraft när det gäller hållbar utveckling