AE2102 Quantitative Hydrogeology 7,5 hp

Quantitative Hydrogeology

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

•          Sätta upp en konceptuell modell för ett avrinningsområde

•          Genomföra flödes och transport modellering i grundvattenzonen för scenario analyser

            Identifiera nyckelparametrar för föroreningstransport

•          Föreslå ett program för att utvärdera en lokals lämplighet för dricksvattenproduktion

•          Tolka fältmätningar och experimentella data

           Identifiera vattenkvalitetsproblem i en vattentäkt

•          Färdigställa en skriftlig rapport baserad på fält, laboratorie och modellerings data

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningar i hydrogeology; principer för grundvattenflöde, grundvattenbildning, teorier för vattentransport i porösa media, akvifärers hydrauliska egenskaper och deras betydelse för vatten och föroreningstransport.  

Föreläsningar i geokemi och vattenkvalitet; mineral jämvikter, vattenkvalitetaspekter och föroreningar.

Övningsdelen består av flera olika övningar där de flesta utgör en del av ett projektarbete. Projektarbetet utgörs av ett vattenresursproblem och som fallstudie används ett pågående projekt för att utvärdera ett områdes potential som kommunal grundvattentäkt. En mängd fältdata kommer att finnas tillgängliga som använda för att sätta upp en konceptual modell, utföra en pump-test analys och konstruera en matematisk modell med COMSOL

Behörighet

Engelska B.

Förprogramstudenter:

EESI (EE-inriktningen) AE2101 Environmental dynamics: chemical processesochAE2201 Environmental dynamics: physical processeseller motsvarande.

WST: AE2202 Dynamics of Environmental SystemsochAE2103 Environmental Aquatic Chemistryeller motsvarande.

Övriga:

Fyra års universitetsstudier med minst 60 hp i matematik, fysik, kemi och hydrologi.

Rekommenderade förkunskaper

Programkurser år 1 i mastersprogrammen TEESM (EE inriktingen) resp TWSTM

Litteratur

Hiscock H.M. 2005. Hydrogeology; principles and practice.Tillgänglig som E-book KTH-bibliotek.

Övriga dokument som delas ut vid övningar och föreläsningar.

Examination

 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNB - Uppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

ÖVN1.Övningar och projekt arbete, 3.0 c. Grade A-F

TEN1.Skriftlig tentamen, 3 c. Grade A-F

LAB1. Data lab, 1.5 c. Grade A-F

Ges av

ABE/Mark och vattenteknik

Kontaktperson

Ann-Catrine Norrström, E-post: anncatri@kth.se

Examinator

Ann-Catrine Norrström <ann-catrine.norrstrom@abe.kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1B1635

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.