AE2102 Quantitative Hydrogeology 7,5 hp

Quantitative Hydrogeology

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Föreläsningar i hydrogeology; principer för grundvattenflöde, grundvattenbildning, teorier för vattentransport i porösa media, akvifärers hydrauliska egenskaper och deras betydelse för vatten och föroreningstransport.  

Föreläsningar i geokemi och vattenkvalitet; mineral jämvikter, vattenkvalitetaspekter och föroreningar.

Övningsdelen består av flera olika övningar där de flesta utgör en del av ett projektarbete. Projektarbetet utgörs av ett vattenresursproblem och som fallstudie används ett pågående projekt för att utvärdera ett områdes potential som kommunal grundvattentäkt. En mängd fältdata kommer att finnas tillgängliga som använda för att sätta upp en konceptual modell, utföra en pump-test analys och konstruera en matematisk modell med COMSOL

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

•          Sätta upp en konceptuell modell för ett avrinningsområde

•          Genomföra flödes och transport modellering i grundvattenzonen för scenario analyser

            Identifiera nyckelparametrar för föroreningstransport

•          Föreslå ett program för att utvärdera en lokals lämplighet för dricksvattenproduktion

•          Tolka fältmätningar och experimentella data

           Identifiera vattenkvalitetsproblem i en vattentäkt

•          Färdigställa en skriftlig rapport baserad på fält, laboratorie och modellerings data

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Engelska B.

Förprogramstudenter:

EESI (EE-inriktningen) AE2101 Environmental dynamics: chemical processesochAE2201 Environmental dynamics: physical processeseller motsvarande.

WST: AE2202 Dynamics of Environmental SystemsochAE2103 Environmental Aquatic Chemistryeller motsvarande.

Övriga:

Fyra års universitetsstudier med minst 60 hp i matematik, fysik, kemi och hydrologi.

Rekommenderade förkunskaper

Programkurser år 1 i mastersprogrammen TEESM (EE inriktingen) resp TWSTM

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hiscock H.M. 2005. Hydrogeology; principles and practice.Tillgänglig som E-book KTH-bibliotek.

Övriga dokument som delas ut vid övningar och föreläsningar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TENA - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNA - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNB - Uppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

ÖVN1.Övningar och projekt arbete, 3.0 c. Grade A-F

TEN1.Skriftlig tentamen, 3 c. Grade A-F

LAB1. Data lab, 1.5 c. Grade A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ann-Catrine Norrström

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2102

Ges av

ABE/Mark och vattenteknik

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ann-Catrine Norrström, E-post: anncatri@kth.se

Övrig information

Gammal kod: 1B1635