Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AE2104 Miljömätning och monitoring 7,5 hp

The course gives applied knowledge of field data collection and evaluation techniques.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för TMHIM och TCAEM

Del av program

Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur, åk 1, Villkorligt valfri

Perioder

P4 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-03-17
2025-06-02

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 20

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

60335

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Kontaktperson

Benedict Reinardy (reinardy@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AE2104 (VT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•Mark-och vattenutredningsmetoder
• Undersökningsstrategier
• Formulering av övervakningsprogram
• Tillämpad mätteknik för dynamiska och statiska processer
• Flödesmätning och fältprovtagningsteknik
• Grundvattenprovtagning och hydraulisk fälttest för fysikaliska egenskaper hos jord och vatten
• Geofysiska mätmetoder (elektriska- och elektromagnetiskamätningar, seismik, georadar, spektrometer)
• Utvärderingsmetoder
• Statistiska metoder för tidsserier och rumslig analys
• Modellering av geofysiska data
•Utvärdering av hydrauliska tester

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• formulera, genomföra och analysera fältundersökningsprogram för hydrologisk-, hydrogeologisk- och miljöövervakning
• Använd fältutrustning och instrument (särskilt geofysiska mätmetoder) för mätningar av mark, vatten-och miljöegenskaper
• Vetenskapligt välja undersökningsstrategier, uppskatta datakvalitet samt analysera och utvärdera mätdata med hjälp av statistisk och modelleringsteknik

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom teknikområde som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för kursen och som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, varav minst 30 hp i matematik, fysik, kemi eller geovetenskap. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

AE2201 Environmental dynamics/Physical processes or AE2801 Environmental Chemistry and Risk Assessment

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - GIS-laborationer, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Benedict Reinardy (reinardy@kth.se)