Hoppa till huvudinnehållet

AE2303 Reduktion av avloppvattenreningens bidrag till global uppvärmning 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AE2303 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ledande tema är att minska avloppsrening bidrag till den globala uppvärmningen genom att kontrollera gasutsläpp från avloppsrening och slambehandling. Kursen kommer att använda de mest effektiva undervisningsmetoder med ”peer learning” som kärnan i det didaktiska synsätt som används under kursen. Detta kommer att kompletteras med föreläsningar av ett internationellt team av akademiska lärare och yrkesverksamma inom följande ämnen; Globala klimatförändringar, avloppsrening, samspelet mellan reningsverket och miljön, övervakning, kontroll och automation vid reningsverk, integrerad kontroll av avloppssystem, miljökonsekvensbeskrivning, hållbar miljöpolitik.

Lärandemål

Det viktigaste målet med kursen är att ge kursdeltagarna de kunskaper och de praktiska färdigheter som kan användas vid planeringen, hantering och utvärdering av moderna avloppsreningsverk i syfte att minimera deras påverkan på miljön och klimatförändringar. De särskilda målen är:

  • göra att den studerande inser att den kombinerade effekten av "små" utsläpp från ett antal avloppsreningsverk kan märkbart bidra till den globala miljöförstöringen och slutligen till den globala klimatförändringen och att EU-omfattande samarbete på detta område är nödvändigt;
  • visa eleverna att om de vanligaste avloppsvatten och avloppsslam behandlingsteknik optimeras, förbättras eller ersättas med andra mer hållbara tekniker kan förorenande utsläpp till miljön minskas och lära dem hur detta skall uppnås;
  • visa eleverna att genomförandet av hållbara förvaltningssystem som stöds av lämplig automation, integrerad styrning, övervakning och datorsimulering till befintliga processer kan leda till minskad miljöförstöring och lära dem hur detta skall uppnås;
  • lära studenterna hur man kan utvärdera och bedöma avloppsvatten och slambehandlingsprocesser och teknik från hållbar utvecklingssynvinkel.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen riktar sig till studenter som läser samhällsbyggnad eller miljöteknik som är specialiserat på avloppsrening. Minst tre års akademiska studier. Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursmaterialet delas ut vid föreläsningar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2303

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elzbieta Plaza, elap@kth.se