Hoppa till huvudinnehållet

AE2304 Vatten- och avloppsteknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AE2304 (VT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen beskriver olika system för behandling och distribution av dricksvatten och avloppsvatten, samt utvärderingskriterier. Grundläggande principer för biologisk och kemisk rening samt separation. Ett tvärvetenskapligt angrepssätt används vid utvärdering av olika system. Studiebesök till vattenverk samt avloppsreningsverk ingår i kursen.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

- redogöra för vatten- och materialflöden i samhället, behovet av hållbar utveckling, återvinning och återanvändning.

- kunna analysera problem knutna till vattenbrist, vattenkvalitet och hälsa, utifrån historiska perspektiv och trender.

- beskriva krav och mål när det gäller vatten- och avloppsbehandling samt ledningsnät.

- tillämpa kunskap i behandlingsmetoder för att välja ut lämpliga tekniker för vatten- och avloppsbehandling i den urbana miljön.

- tillämpa kunskaper i hydraulik, kemi och/eller mikrobiologi i vatten- och avloppsteknik.

- förstå och diskutera skötsel av system för vatten- och avloppsbehandling samt avloppsnät baserat på erfarenheter och trender från urbana områden i olika länder.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom teknikområde som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för kursen och som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs: Minst 7.5 hp i allmän kemi och/eller miljö- och markkemi, eller motsvarande. AE2801 Miljökemi och riskbedömning, (7.5 hp), eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hultman, B. et al. 2000. Water use and management. L.C. Lundin (Editor), The Baltic University Programme - Uppsala University (utvalda delar)

Strypka et al. Municipal solid waste and sludge handling - Sustainability and trends.(kompendium finns som nedladdningsbar pdf)

Levlin, E. Water and waste pipes (kompendium finns som nedladdningsbar pdf)

Ytterligare kursmaterial delas ut på föreläsningar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2304

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

AE2302 Water Treatment Processes and Technology